สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทองสิงห์
2. เด็กหญิงนริศรา  เชื้อสาทุม
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนเทพ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   จันทะคูณ
5. เด็กชายศราวุธ   เชื้อวังคำ
 
1. นางดอกอ้อ  เนินสนิท
2. นางนงเยาว์   มงคล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายก้องกิดากร   แสงศาลา
2. เด็กชายชนาธิป  จุลเทพ
3. เด็กหญิงซาร่า   คาริมพลู
4. เด็กหญิงณัฐชยา  พ่อศรียา
5. เด็กชายธีระวัฒน์   โคตรพรหม
6. เด็กหญิงพัตราภรณ์   ฉากกิ่ง
7. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทะยุรา
8. เด็กชายภานุวัณน์  หงคงคา
9. เด็กชายรัฐศาสตร์  ราชวัตร
10. เด็กหญิงวนิดา   เต็มโคตร
11. เด็กชายวิศรุต  มุนตะทุม
12. เด็กหญิงศุภารัตน์   วงษ์วิวงค์
13. เด็กชายสหรัฐ   เทพคำดี
14. นายสันติสุข  โพธิราช
15. เด็กชายอดิศร   พลายหาญ
16. เด็กชายอนุพงษ์  พิมจักร
17. เด็กชายอภิสิทธิ์   ทยุลา
18. เด็กหญิงเกศกนก   สีหาบุตร
19. เด็กหญิงเจนจิรา  คนหาญ
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา   กุลสิงห์
 
1. นางขนิษฐา  เครื่องสาย
2. นางฉัตรปวีน์  ธนัตน์คพันธ์
3. นายยอดยิ่ง  ราชิวงศ์
4. นางรุ่งรัตน์   ชาติชำนิ
5. นายเกรียงไกร  ผาลอด
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  สงรัตน์
2. เด็กหญิงมานิกา  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีบุญ
4. เด็กหญิงสงกรานต์  เชื้อตากวัก
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สูญราช
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางโชคดี  คำเพชรดี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  นามเกตุ
2. นางสาวอินธิรา  นามติราช
3. นางสาวเพชรา  น้อยเภา
 
1. นางประภัสนุช  ไชยวงษา
2. นางสาวอรนุช  ไตยราช
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กหญิงชณิตา  ชลรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ดอนเหนือ
 
1. นายจักรพงศ์   มีโชติ
2. นายไมตรี  พ่อศรียา
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายอภินันท์  ลวงไชย
2. เด็กชายอรรถพล  นาปัดสี
 
1. นางพัชรี  รุ่งรัตนชีวิน
2. นางเอนก  ธรเสนา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ปั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาดา  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงอังค์วรา  รอบคอบ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
2. นางสุชาดา  ใจดี
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวดา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พรหมคนซื่อ
 
1. นางฉลวย  มูลโคตร
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กชายวสุพล  ดอกจำปา
2. เด็กหญิงวัชรี  คำมี
3. เด็กหญิงสุจารี  แพงแสน
 
1. นางจตุพร  ท้าวฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง