สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวดา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พรหมคนซื่อ
 
1. นางฉลวย  มูลโคตร
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  สงรัตน์
2. เด็กหญิงมานิกา  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีบุญ
4. เด็กหญิงสงกรานต์  เชื้อตากวัก
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สูญราช
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางโชคดี  คำเพชรดี