สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะตาตะโก
2. เด็กชายเนติรักษ์  จุลบาท
 
1. นายประมวล  ไตรราช
2. นายสุรสิทธิ์  อินทร์ติยะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายจีรพัฒน์   ราชสินธ์
 
1. นางสาวนงค์นิตร์  สุขรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 10 โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ภู่รุ่ง
2. เด็กชายก้องเกียรติ   วงค์สุขะ
3. เด็กชายจตุพร   จุลทอง
4. เด็กชายจริวัฒน์  ไกยลุน
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรปิน
6. เด็กชายจีระศักดิ์   สีบุญเรือง
7. เด็กหญิงชญานิศ  วงค์เทวราช
8. เด็กหญิงชนากานต์   พรมสา
9. เด็กชายชัยเพชร   วงค์แสงน้อย
10. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตันสมรส
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยะตะโคตร
12. เด็กชายทักษิณ   อินทะวงค์
13. เด็กชายธนภัทร   พิละมาตย์
14. เด็กชายธีระวุฒิ   เชื้อสาทุม
15. เด็กชายนันทวัฒน์   บุสดี
16. เด็กหญิงนุชษา   มูลทอง
17. เด็กหญิงปรางทิพย์   อินธิแสง
18. เด็กหญิงปริศชาติ   ดวงอาราม
19. เด็กหญิงปุณฑรี   บุญพันธ์
20. เด็กชายพัชระพงษ์   ไกยะลุน
21. เด็กชายพัฒนายุ  เพชรลิง
22. เด็กชายพีระยุท   วงค์สุขะ
23. เด็กชายมนตรี  เหง้าบุตร
24. เด็กหญิงรัตนา   มลทาเย็น
25. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์วิวงค์
26. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   วงค์สุขะ
27. เด็กชายฤทธิกร   ซ้ายสุข
28. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   เสนาช่วย
29. เด็กหญิงศิริรัตน์   ชาเครือ
30. เด็กหญิงสรณีย์   เพชรพลอย
31. เด็กชายสุพรชัย   วงค์กระโซ่
32. เด็กหญิงสุวิมล   ชาปากดี
33. เด็กหญิงอดุลย์รัตน์   วงค์อุดดี
34. เด็กชายอนุชิต   ไชยรัตน์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์   วงค์เทราช
36. เด็กชายอรรถพล   คำศิริ
37. เด็กชายอาชวิน  ชิณเกต
 
1. นางนัยนา  บุญพินิจ
2. นางพัชรี   เพียรชนะ
3. นางวนิดา  วังทะพันธ์
4. นายสมศักดิ์  คำชุม
5. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
6. นายอนุรัตน์   วงค์เทวราช
7. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
8. นางเมธาวรรณ   พรหมจันทร์