สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายก้องกิดากร   แสงศาลา
2. เด็กชายชนาธิป  จุลเทพ
3. เด็กหญิงซาร่า   คาริมพลู
4. เด็กหญิงณัฐชยา  พ่อศรียา
5. เด็กชายธีระวัฒน์   โคตรพรหม
6. เด็กหญิงพัตราภรณ์   ฉากกิ่ง
7. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทะยุรา
8. เด็กชายภานุวัณน์  หงคงคา
9. เด็กชายรัฐศาสตร์  ราชวัตร
10. เด็กหญิงวนิดา   เต็มโคตร
11. เด็กชายวิศรุต  มุนตะทุม
12. เด็กหญิงศุภารัตน์   วงษ์วิวงค์
13. เด็กชายสหรัฐ   เทพคำดี
14. นายสันติสุข  โพธิราช
15. เด็กชายอดิศร   พลายหาญ
16. เด็กชายอนุพงษ์  พิมจักร
17. เด็กชายอภิสิทธิ์   ทยุลา
18. เด็กหญิงเกศกนก   สีหาบุตร
19. เด็กหญิงเจนจิรา  คนหาญ
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา   กุลสิงห์
 
1. นางขนิษฐา  เครื่องสาย
2. นางฉัตรปวีน์  ธนัตน์คพันธ์
3. นายยอดยิ่ง  ราชิวงศ์
4. นางรุ่งรัตน์   ชาติชำนิ
5. นายเกรียงไกร  ผาลอด
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์