สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงอภัสรา  บุญช่วย
 
1. นายเสถียร  คำเกษ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ขันเดช
2. เด็กหญิงกุลจิรา   ภาโสม
3. เด็กหญิงคีตภัทร   ธรรมจันทร์
4. เด็กหญิงสายรุ้ง   อภัยโส
5. เด็กหญิงอาริษา    อภัยโส
 
1. นางสาวอัจฉรา   บุตรสิงขรณ์
2. นางอัญชลี   ตรันเจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ปากดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   จำปา
3. เด็กหญิงพัชริดา   จำปา
4. เด็กหญิงวรรณวิสา   จำปา
5. เด็กหญิงอินทุอร   จำปา
 
1. นางรัชนีวรรณ   อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร   ไพรสณฑ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกวินนาฎ   โภคทรัพย์
2. เด็กชายบวรมงคล   ไชยภูวงศ์
 
1. นางสาวพรประเสริฐ   อภัยโส
2. นางมณีรัตน์   อภัยโส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชลดา  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหาวงค์
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนิตินันท์  นนท์จันทร์
5. เด็กหญิงนิรชา  วรรณวงศ์
6. เด็กหญิงปุณยาพร  จันปัญญา
7. เด็กหญิงพรรณิภา  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงภควดี  ติยะบุตร
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีนุรักษ์
10. เด็กหญิงวริศรา  ใจเป็ง
 
1. นางจงจิต  วรรณวงศ์
2. นางปริญญา  ติยะบุตร
3. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นนทะเสน
2. เด็กหญิงชลลดา  พันธ์ชู
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวทิตติยา  สาหัส
2. นางสาวนฤมล  บุราณเดช
3. เด็กหญิงนลินี  มะสุใส
4. นางสาวนัฎฐนิตย์  กานนท์
5. เด็กหญิงนิศาชล  กุลยะ
6. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
7. นางสาววรรณี  แสงปลั่ง
8. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงดูสัน
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ล่าม
2. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
3. นางเมตตา  บุพศิริ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบัติดี
2. นางสาวทองปาว  โทรัตน์
3. เด็กหญิงนภสร  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงนรินทร์  โทรัตน์
5. เด็กหญิงพรชิตา  โทรัตน์
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ยอดโรจน์
7. เด็กหญิงรินลดา  โทรัตน์
8. เด็กหญิงรุ่งเรือง  อนุญาหงษ์
9. นางสาววาริษา  กรีสอนโคม
10. นางสาวศศิธร  โทรัตน์
11. เด็กหญิงศศิธร  โทรัตน์
12. นางสาวสุธิดา  โทรัตน์
13. นางสาวอรวี  โทรัตน์
14. เด็กหญิงแสงเดือน  โทรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์   ปิ่นเมือง
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
3. นางสาวเนาวรัตน์  ศิริเมธางกูร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คุณากาล
 
1. นางสุภัสศรี  วรรณวงศ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายธีร์ธวัช  รู้บุญ
2. เด็กชายนราธิป  ศักดิ์จำปา
3. เด็กชายปาราเมศ  ไชยมงค์
4. เด็กชายสิรสินท์  ชาติชำนิ
5. เด็กชายอภิลักษณ์  นาขะมิน
6. เด็กชายอัฒพงศ์  ไชยเพ็ชร
 
1. ว่าที่พันตรีจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อ่อนชมภู
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เสาสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ดอนมืด
 
1. นางมณีรัตน์   อภัยโส
2. นางสาววารุณี   พลหาญ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ประวัติศรี
2. เด็กหญิงกนกพร  ไชยนาน
3. เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยนาน
4. เด็กชายกฤษฎา  แสนชัย
5. เด็กหญิงกานต์ชนิต  อภัยโส
6. เด็กหญิงขวัญฤดี  สมขาว
7. เด็กชายคุนัญญา  มูลพงศ์
8. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ไชยนาน
9. เด็กหญิงจันทร์สุดา  จันทะขิน
10. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะโข
11. เด็กชายจารุวิชญ์  ทุลอ่อง
12. เด็กหญิงจิดาภา  มูลพงศ์
13. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันธ์สมบัติ
14. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยนาน
15. เด็กหญิงชนิดา  ไชยนาน
16. เด็กหญิงชลธิชา  ผลพิมาย
17. เด็กหญิงณัฐชา  ยะภักดี
18. เด็กชายณัฐดนัย  สุริฝ่าย
19. เด็กชายณัฐพงษ์  มาพิมาย
20. เด็กชายณัฐพล  ติธรรม
21. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวนาเมือง
22. เด็กชายตะวัน  พรมฤทธิ์
23. เด็กชายทนงศักดิ์  พรมคำ
24. เด็กหญิงธนภัทร  ไชยนาน
25. เด็กชายธนัญชัย  โพธิ์ฆัง
26. เด็กชายธนาธิป  สีกุหลาบ
27. เด็กชายธนาวุธ  ไชยนาน
28. เด็กชายธนโชติ  ไชยนาน
29. เด็กหญิงธัญรดี  เสนพันธ์
30. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีฟ้า
31. เด็กหญิงธิญาดา  เหง้าน้อย
32. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันตี
33. เด็กชายธีรดนย์  สุดามา
34. เด็กชายธุวชิต  แสงเพ็ชร
35. เด็กชายธุววิช  แสงเพ็ชร
36. เด็กชายนันทิชา  นามเหลา
37. เด็กชายนาธาร  แก้วกัณหา
38. เด็กชายนิธิกร  มณีวรรณ์
39. เด็กชายนิรัตน์  ศรีชนะ
40. เด็กหญิงนิสารัตน์  สีมานอก
41. เด็กชายบดินทร์  มูลพงศ์
42. เด็กหญิงปนัดดา  ผาพรหม
43. เด็กชายปภาวิน  มัตภาพ
44. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร
45. เด็กชายปริญญา  ศรีนอคำ
46. เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลฉลู
47. เด็กชายพงศกร  มูลพงศ์
48. เด็กชายพนม  มิ่งกุละ
49. เด็กหญิงพรนภา  สายสอาด
50. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีโสภา
51. เด็กชายภราดร  อุปเสน
52. เด็กหญิงภัสสร  คำใบ
53. เด็กหญิงภัสสร  สุมังคะเศษ
54. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทีสุกะ
55. เด็กชายรพีภัทร  พรมฤทธิ์
56. เด็กหญิงรุจิรา  ทำนุ
57. เด็กชายวชิระ  โคตรโสภา
58. เด็กหญิงวนิดา  เสนเพ็ง
59. เด็กชายวรเมธ  อังกาบกิ่ง
60. เด็กชายวัชระ  ไชยนาน
61. เด็กชายวีรภัทร  ดาเกษ
62. เด็กหญิงศรันย่า  สุธรรม
63. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวแก้ว
64. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยนาน
65. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไพใหม่
66. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนันทา
67. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอ
68. เด็กหญิงสุนิสา  โคตรโสภา
69. เด็กชายสุรชาติ  ทำนุ
70. เด็กหญิงสุรางคณา  จีนเย่
71. เด็กชายสุริยา  มูลพงศ์
72. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร
73. เด็กหญิงอนัญญา  มูลพงศ์
74. เด็กชายอนุชา  วังคะฮาด
75. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วใหญ่
76. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์โค้ว
77. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยนาน
78. เด็กชายอรรถพล  ริยะบุตร
79. เด็กหญิงอรอุมา  เทพโยทา
80. เด็กหญิงอริษา  เสนาสี
81. เด็กหญิงอริสา  แสนชัย
82. เด็กชายอัครพนธ์  อารมณ์รัก
83. เด็กชายอินทร  เชื้อสิงห์
84. เด็กชายอิสรพงษ์  ไชยนาน
85. เด็กหญิงเขมิกา  จันทะโข
86. เด็กหญิงเข็มมิสา  ไชยนาน
87. เด็กชายเทวราช  จันดาวงศ์
88. เด็กชายไกรวิชญ์  ราชกิจ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จิราภรณ์
2. นายณัฎฐพงษ์   ปกป้อง
3. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
4. นางมณีวรรณ  เสนจันทร์ฒิไชย
5. นางสาวระวีวรรณ  พิมภักดี
6. นางรุ้งลาวัลย์  พิมภักดี
7. นายอนันต์   พิมภักดี
8. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศิรินธร  เลิงโพชะ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาจอมทอง
 
1. นายฐาปกรณ์  มอมไทรัตน์
2. นายวีระพล  พันธุ์เวียง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงขณิษฐา  แสงตีสุ
2. เด็กหญิงทิพย์มลฑา  แสนสุภา
3. เด็กหญิงนริศรา  ขันตี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
2. นางวัฒนา  ขุนศรี
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทะขิน
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันธุกาง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  นามเสาร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
2. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายนราธิป  คำเกษ
2. เด็กหญิงสโรชา  อุปทุม
3. เด็กหญิงเปียทิพย์  ขันทะชา
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นางสุภัสศรี  วรรณวงศ์