สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ผ่องกลาง
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน
 
1. นางสุวรรณี  หมั่นสระเกษ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกรภาวิศ  บัณฑิตสาธิสรรค์
2. เด็กชายภาดา  มหาพฤกษพงศ์
3. เด็กหญิงอมิตตา  นวลกำแหง
 
1. นางอรพรรณ  ศรีหมื่นไวย
2. นางอารีลักษณ์  ภัทรบันลือภพ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.63 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านจอหอ 1. นายธีรศักดิ์  ไกรหาญ
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  โทดำมา
3. นายสกณต์  ปกรณ์ขจรนาวิน
 
1. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจอหอ 1. นายกรกต  ตรงกลาง
2. นายพัฒนพงษ์  กล่อมจอหอ
3. นางสาวศิรินภา  กอบสันเทียะ
 
1. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
2. นายไกรสร  กล้าสู้
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงนลพรรณ  เจริญเดช
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ปัญญาคม
3. เด็กหญิงไปรยา  พรหมดิเรก
 
1. นางสุภาพันธุ์  โชติกลาง
2. นางอัญชนา  มณีเนตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงสายทิพย์  เกษรจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสานอก
 
1. นายวิเชียร  ชาติผดุง
2. นายอนุวัฒิ  ศรีสระน้อย
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เถาว์ชาลี
2. เด็กหญิงสุริตา  ผลสมหวัง
3. เด็กหญิงออมสิน  โพธิบัติ
 
1. นางปิ่นอนงค์  ยินมะเริง
2. นางมานิตา  พกกลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปภานันท์  จีนอาศัย
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญสิริ   ขอพึ่งกลาง
3. เด็กหญิงพิริสา  พิรักษา
 
1. นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน
2. นางสุภาวดี  บุญญาพิจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายสุเทพ   กิขุนทด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทราพร    กิขุนทด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยาดี    วงศ์ชามณี
2. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงดั่งดวงหทัย  ทูลสันเทียะ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  อึดจันทึก
5. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
6. เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย
7. เด็กหญิงภัทราพร    กิขุนทด
8. เด็กหญิงริวิสตา  วงศ์ชามณี
9. เด็กหญิงวรากุล   แวววุฒินันท์
10. เด็กหญิงสุธิมา  ภูพิศุทธิ์
11. เด็กหญิงอาภาวิณี  ดวงจันทร์
12. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายพัฒนพล  นาคดิลก
2. นางสมคิด  การถาง
3. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.3 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  พลอยตะคุ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปารมิตา  โตสินธพ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปารมิตา  โตสินธพ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปภาวิ  วชิรลาภไพฑูรย์
 
1. นางประทีป  เสริมสำราญ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดกระโทก
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตภาส    เณรชู
2. เด็กชายกษิดิศ   พะวันรัมย์
3. เด็กชายนิติสิรภัทร  ปรุงโพธิ์
4. เด็กชายภิพัชร  จันทธวัช
5. เด็กชายภูริช  เกตุค้างพลู
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ธานีวรรณ
 
1. นายจัตตุพร   กระจ่างโพธิ์
2. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์   จุลโทชัย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงศิริประภา  เคลือบแก้ว
3. เด็กหญิงอภิวันทน์  ไตรศรี
 
1. นางณัฐพร  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวปณิธี  จิตสุวรรณรักษ์
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์
 
1. นางวัลภา  ตั้งชีพชูชัย
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอารักษ์  ใจภักดี
2. เด็กชายเด่นสุทธิ  บุญศรี
 
1. นางนันทพร  แก้วกระโทก
2. นางสาวสุธาทิพย์  มาลัย
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปฏิพล  สถิรเมธากุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่อึง
 
1. นางวรรณี  รอดสกุล
2. นางสะอาด  สุขเจริญ
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภาณุสรณ์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายศิวกร  ลาภใหญ่
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 8 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์  พิชิ
 
1. นางสาวกฤษณา  ชาติดอน
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรธนวัฒน์  มุ่งโตกลาง
2. เด็กชายธนพล  ทองจอก
3. เด็กชายพีรชัช  นาคเครือ
4. เด็กชายศุภกร  จิตโคกกรวด
5. เด็กชายสิริกร  นพพลกรัง
6. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์  พิชิ
7. เด็กหญิงอรัชญา  ศักดิ์สถาพร
 
1. นางสาวกฤษณา  ชาติดอน
2. นางสาวพัลลภา  หนูช้างสิงห์
3. นางสาวอำไพ  บุญลำพู
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจักรวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์
2. เด็กชายภาณุสรณ์  เที่ยงตรง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  โพ๊ะสูงเนิน
 
1. นางพรสวรรค์  เมืองนกเอี้ยง
2. นางสาวสุธาทิพย์  มาลัย
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  นาเหลากลาง
2. เด็กชายวิชัย  ชำนาญนาค
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยวาส
 
1. นายปรีชา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวเขมิกา  ปลั่งกลาง