สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หน่วงกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูจอมคา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
3. เด็กหญิงศศินา  บ่อพิมาย
 
1. นางปัทมา  ส่งสุข
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ศรีวะสทุธิ์
 
1. นางทัศนีย์  ข่าขันมะลี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สนิทจันทร์
2. เด็กหญิงชญานี  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ต้นกระโทก
4. เด็กหญิงดุษฎี  ไทยกระโทก
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปลั่งกลาง
6. เด็กหญิงลลิตา  พูนโมมะดัน
7. เด็กหญิงวรกานต์  คำกอง
8. เด็กหญิงศุภกร  แตงกระโทก
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  ไทยกระโทก
10. เด็กหญิงสุทัตตา  แตงกระโทก
11. เด็กหญิงอภิสมัย  นวลจันอัด
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจบุญ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองศรีมะดัน
14. เด็กหญิงอารียา  โถมกระโทก
15. เด็กหญิงโสรญา  ทันกระโทก
 
1. นายสำรวย  ด้วงนิล
2. นางอัญชัญ  พูนศรี
3. นายอำนาจ  พูนศรี
4. นางไพรวรรณ  เรือนทิพย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายปรีชา  ข่ากระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงเกศินี  เสือทองปาน
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กูบกระโทก
2. เด็กหญิงขวัญธิดา  จากกระโทก
3. เด็กหญิงจรรยาพร  ติณรัตน์
4. เด็กชายจักรพันธ์  เพราะผักแว่น
5. เด็กชายจีรศักดิ์  ชดผักแว่น
6. เด็กชายฐานันดร  ชั้นกระโทก
7. เด็กชายณัฐพล  เฉียบกระโทก
8. เด็กชายธนวัตร  กำทองดี
9. เด็กชายธีรภัทร  จัดกระโทก
10. เด็กชายนันทวัตร  ฉิมพาลี
11. เด็กชายนันทวุธ  ฉิมพาลี
12. เด็กหญิงนันทิศา  กำทองดี
13. เด็กหญิงปนัดดา  ปุ๋ยงาม
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุนทรรัตน์
15. เด็กชายมนัฐวี  จิตหาฤกษ์
16. เด็กชายยุทธการ  อินทร์หอม
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขามกระโทก
18. เด็กชายสุรภพ  แสงใสแก้ว
19. เด็กชายสุวิทย์  โภควิสิฏฐ์
20. เด็กชายอนุพงษ์  โกนกระโทก
21. เด็กหญิงอัจฉรา  โลสูงเนิน
 
1. นายชัชชัย  สิงหิรัญเรือง
2. นายณัฐนันท์  นิลสีสุวรรณ
3. นางสาวปุญญพัฒน์  ตาตะนัน
4. นายมานพ  เปรื่องกระโทก
5. นางสาวสายพิน  กองกระโทก
6. นายเอกนรินทร์  เจษฎาสิริ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายพร้อมพันธ์  แซ่ตั้ง
 
1. Miss Cai ling  Laoshi
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ธงกระโทก
 
1. นางจุฬารัตน์  คำเจริญ
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายธนวัฒน์  จ่างเจริญ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทรายกระโทก
3. เด็กหญิงโชติกา  แอบผักแว่น
 
1. นางยุพิน  อินทรประเสริฐ
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายเจษฎา  พันธ์ทุม
 
1. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.66 เงิน 6 โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตลับทอง
 
1. นางสมมัก  เชียงเครือ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายสิทธิโชค  นุลีจันทร์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุภะนาม
3. เด็กชายไพโรจน์  ชฎาทอง
 
1. นายวัชรินทร์  พรหนองแสน
2. นางสุภาวดี  ผิวงาม