สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกาญจนา   โบงูเหลือม
2. เด็กหญิงยุภาดา  ทองอ้ม
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค   แสไพศาล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายเดชฤทธ์  โหมขจร
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิทักษ์โยธา
2. เด็กหญิงจิรนุช  อักษร
3. เด็กชายดนุพล  วิงกระโทก
4. เด็กหญิงนุชจรินทร์  โยนกระโทก
5. เด็กชายปฏิมากร  อมกระโทก
6. เด็กหญิงวนิดา  โสภาคำ
7. เด็กหญิงสรัญญา  กองโฮม
8. เด็กหญิงสุริยา  ดัชนะแสง
9. เด็กหญิงสโรชา  ถือเกาะ
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงจันจิรา  จิราภรณ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  สุริยะ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
5. เด็กชายณัฐพล  โรจนพันธุ์ไพบูลย์
6. เด็กชายทวีพร  ขุนอินทร์
7. เด็กหญิงธนัตดา  ปะอาว
8. เด็กชายธนากร  ชุมเกษม
9. เด็กหญิงธารา   สีกวนชา
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  อั้นกระโทก
11. เด็กชายนครินทร์  ชุมกระโทก
12. เด็กหญิงนิลวรรณ  ดีดสำโรง
13. เด็กชายบุญเลิศ  รำกระโทก
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์   มัทวะรัตน์
15. เด็กชายพงศกร  พลโคกสูง
16. เด็กหญิงพวงผกา  แก่นตา
17. เด็กชายภาคภูมิ  ฝุ่นกระโทก
18. เด็กชายภาณุวิชญ์  ลาภกระโทก
19. เด็กชายมาวิน  เชยครบุรี
20. เด็กหญิงมุกรวี  ไข่กระโทก
21. เด็กหญิงลาวัลย์  เพ็งกระโทก
22. เด็กชายวราภร  แววกระโทก
23. เด็กชายวัชรพงษ์  เชิดกระโทก
24. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อิมปัสตา
26. เด็กชายสมภพ  โสบกระโทก
27. เด็กหญิงสาลินี  ดือขุนทด
28. เด็กชายสินธนา  ประสงค์ทรัพย์
29. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
30. เด็กชายองอาจ  ลาภกระโทก
31. เด็กหญิงอธิชา  ฝุ่นกระโทก
32. เด็กชายอนุรักษ์  โสบกระโทก
33. เด็กหญิงอรชร  ลาภกระโทก
34. เด็กหญิงอรณัฐ  ญาติกระโทก
35. เด็กหญิงอริษา  นามเกษม
36. เด็กชายอุดมรักษ์  ลาภกระโทก
37. เด็กชายอุ้มบุญ  ไข่กระโทก
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด่านกระโทก
39. เด็กหญิงเนตรชนก  ข่ายกระโทก
40. เด็กชายเวหา  ข่ายกระโทก
 
1. นางสาวชูชื่น  กริ่งกระโทก
2. นางสาวบูรณา  สับขุนทด
3. นายยงยุทธ  อุดไธสง
4. นางสุดตา  พลค้า
5. นางอัชราภรณ์  กีรติฉายฉาน
6. นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์
7. นายเมืองแมน  ฉูดกระโทก
8. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกฤษณะ  ฉัตรดอน
2. เด็กหญิงกิติมา  มูลครบุรี
3. เด็กหญิงจริญา  ชุ่มครบุรี
4. เด็กหญิงจันจิรา  เฉาะกระโทก
5. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
6. เด็กชายชัยนิติ  รัตนสมัย
7. เด็กหญิงฐิติกร  โภคาตระกูล
8. เด็กหญิงฐิติพร  ค้อมกลาง
9. เด็กหญิงถนิมรักษ์  ผลครบุรี
10. เด็กชายถิรวุฒิ  ยุพาครบุรี
11. เด็กหญิงทองพนาบุญ   นกงาม
12. เด็กชายทักษินัย  เสาว์กระโทก
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  แปลงไลย์
14. เด็กชายธิตินนท์  อ่อนละมูล
15. เด็กหญิงนัชชา  แก้วสุวรรณ์
16. เด็กหญิงนัทสิตา  อินพล
17. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลัดสูงเนิน
18. เด็กหญิงบุษบา  พวงไธสง
19. เด็กหญิงพรกนก  ศรีสดใส
20. เด็กชายพรชัย  อ่วมกระโทก
21. เด็กหญิงพรทิพา  สงค์เจริญธรรม
22. เด็กชายพัชร  เพ็ชรดอน
23. เด็กชายพิพัฒน์  พิพวนนอก
24. เด็กหญิงมาริษา  แร่มี
25. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขพิมาย
26. เด็กชายรุ่งโรจน์  คล้อยสระน้อย
27. เด็กหญิงลลนา  แนมครบุรี
28. เด็กหญิงวรรณวิสา  เศษโถ
29. เด็กหญิงวรางคณา  อินสว่าง
30. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนละมูล
31. เด็กชายวัชรพงษ์  หารคำ
32. เด็กหญิงวาสนา  เจตนาครบุรี
33. เด็กชายวีรศักดิ์  หยาดผักแว่น
34. เด็กชายสมชาย  อ่วมกระโทก
35. เด็กหญิงสาริกา  ลัดสำโรง
36. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดเกษม
37. เด็กหญิงสุนันทา  สอสูงเนิน
38. เด็กหญิงอรอุษา  ยุพินครบุรี
39. เด็กชายเอกรินทร์  ฟ้าห่วน
40. เด็กหญิงโยษิตา  อ้ายเจริญ
 
1. นางสาวจิณห์วรา  พาราณสี
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
3. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
4. นางปิยะวรรณ  แย้มจอหอ
5. นางวาสนา  เม็งจันทึก
6. นายสมชาย  มณีโชติ
7. นางสังวาลย์  ศรีเฉลิมศักดิ์
8. นางสุชิน  พาชาลี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงนรมน  เงาโพธิ์
 
1. นางสาวอัชราภรณ์  อาษานอก
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมราช 1. นายจิรวัฒน์  ทันฉิมพลี
2. นายปริญญา  จักรแก้ว
 
1. นายกิตติพงศ์  แก้วสุรินทร์
2. นายไพฑูรย์  ซินพรมราช
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายพลวัต  บุญเมธาศักดิ์
2. เด็กชายสุชาติ  เลาสูงเนิน
 
1. นางธัชกร  สิงห์อาจ
2. นางสาวรติมัย  ธรรมขันติพงศ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  มนัสศิลา
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงธิติยา  เสาวโร
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  พงษ์กระโทก
2. เด็กหญิงนัตถ์  โกมุทกลาง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  โอกระโทก
4. เด็กหญิงวงเดือน  ฤทธิรงค์
5. เด็กหญิงวรนุช  แก้วถม
6. เด็กหญิงสุพิณญาช์  ผิวผักแว่น
 
1. นางมณี  อ่อนนางรอง
2. นางสำรอง  ต้นกระโทก
3. นางสิริญญา  รวยสันเทียะ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงธีระรินทร์  อินพิลา
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงทิติยา  ไกรเสือ
2. เด็กชายภารัตน์  สาระรัมย์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  นิยันตัง
4. เด็กหญิงรัชดาพร  พาสุวรรณ
5. เด็กหญิงสมพร  อินทสาร
6. เด็กหญิงอารยา  ผลเกิด
7. เด็กชายเอ็ม  เสียดกระโทก
 
1. นายชาตรี  ทองเจือ
2. นางสำรวย  สายยศ
3. นายสุวิทย์  ดอนมงคล
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญากร   ศรีอ่อนศรี
2. เด็กหญิงนริศรา  วันกิ่ง
3. เด็กหญิงปวีนุช  จอมมาลา
4. เด็กหญิงพรัชรินทร์  บุญปัญญา
5. เด็กหญิงวรางคณา  สุชัยประเสริฐ
6. เด็กหญิงอภิรดา  เพ็ชรวิเศษ
7. เด็กหญิงอรนภา   แสนโคตร
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
2. นายสมศักดิ์  สีทองขุนทด
3. นางหนึ่งฤทัย  สินชัย
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายครรชิต  อะภาโส
2. เด็กชายชลทิศ  วงศ์ศิริ
3. เด็กชายธนากร  อาจไธสง
 
1. นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา
2. นางพัทธนันท์  เสาะขุนทด
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงธิพารัตน์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงนิตยา  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงภาวิณี  นิระพันธ์
 
1. นางเปรมจิตร  ว่องเกียรติไพศาล
2. นางโชติกา  สิงหาราโท