สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รัตนจิตร
2. เด็กหญิงธนพร  ยันจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ทรวงดอน
 
1. นางพจนี  สาตรา
2. นายสุรกิจ  โชติกลาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.166 เงิน 9 โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิชัยเนตร
2. เด็กชายโรบิ้น  แจ็คไวโกลด์
 
1. นางกวิตา  อ่องพิมาย
2. นางทรรศนันทน์  ตันพิพัฒน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายธนกฤต  เทพศรีหนู
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวพรวรรณา  ขอมกระโทก
2. นายสกลชัย  เจริญทรัพยานันท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 9 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  อินทนา
 
1. นางสาวจริยาวดี  ช่องฉิมพลี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.8 เงิน 8 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จ้อกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  ศุภวนานุสรณ์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 1. เด็กหญิงรวงข้าว    แก้วพะกา
2. เด็กชายวรุณ   คุณวงศ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กะชงรัมย์
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยทุม