สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายเดชฤทธ์  โหมขจร
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงธิพารัตน์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงนิตยา  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงภาวิณี  นิระพันธ์
 
1. นางเปรมจิตร  ว่องเกียรติไพศาล
2. นางโชติกา  สิงหาราโท
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายพลวัต  บุญเมธาศักดิ์
2. เด็กชายสุชาติ  เลาสูงเนิน
 
1. นางธัชกร  สิงห์อาจ
2. นางสาวรติมัย  ธรรมขันติพงศ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจนุ่ม
2. เด็กหญิงมานิตา  มีเชื้อ
3. เด็กหญิงวิภา  ยากระโทก
4. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  แก่นกลางดอน
5. เด็กหญิงเกศมณี  อังกระโทก
 
1. นายสำราญ  แทนคำ
2. นายอุดม  นาคหนองหาญ