สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกาญจนา   โบงูเหลือม
2. เด็กหญิงยุภาดา  ทองอ้ม
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค   แสไพศาล
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงทิติยา  ไกรเสือ
2. เด็กชายภารัตน์  สาระรัมย์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  นิยันตัง
4. เด็กหญิงรัชดาพร  พาสุวรรณ
5. เด็กหญิงสมพร  อินทสาร
6. เด็กหญิงอารยา  ผลเกิด
7. เด็กชายเอ็ม  เสียดกระโทก
 
1. นายชาตรี  ทองเจือ
2. นางสำรวย  สายยศ
3. นายสุวิทย์  ดอนมงคล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงจันจิรา  จิราภรณ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  สุริยะ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
5. เด็กชายณัฐพล  โรจนพันธุ์ไพบูลย์
6. เด็กชายทวีพร  ขุนอินทร์
7. เด็กหญิงธนัตดา  ปะอาว
8. เด็กชายธนากร  ชุมเกษม
9. เด็กหญิงธารา   สีกวนชา
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  อั้นกระโทก
11. เด็กชายนครินทร์  ชุมกระโทก
12. เด็กหญิงนิลวรรณ  ดีดสำโรง
13. เด็กชายบุญเลิศ  รำกระโทก
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์   มัทวะรัตน์
15. เด็กชายพงศกร  พลโคกสูง
16. เด็กหญิงพวงผกา  แก่นตา
17. เด็กชายภาคภูมิ  ฝุ่นกระโทก
18. เด็กชายภาณุวิชญ์  ลาภกระโทก
19. เด็กชายมาวิน  เชยครบุรี
20. เด็กหญิงมุกรวี  ไข่กระโทก
21. เด็กหญิงลาวัลย์  เพ็งกระโทก
22. เด็กชายวราภร  แววกระโทก
23. เด็กชายวัชรพงษ์  เชิดกระโทก
24. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อิมปัสตา
26. เด็กชายสมภพ  โสบกระโทก
27. เด็กหญิงสาลินี  ดือขุนทด
28. เด็กชายสินธนา  ประสงค์ทรัพย์
29. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
30. เด็กชายองอาจ  ลาภกระโทก
31. เด็กหญิงอธิชา  ฝุ่นกระโทก
32. เด็กชายอนุรักษ์  โสบกระโทก
33. เด็กหญิงอรชร  ลาภกระโทก
34. เด็กหญิงอรณัฐ  ญาติกระโทก
35. เด็กหญิงอริษา  นามเกษม
36. เด็กชายอุดมรักษ์  ลาภกระโทก
37. เด็กชายอุ้มบุญ  ไข่กระโทก
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด่านกระโทก
39. เด็กหญิงเนตรชนก  ข่ายกระโทก
40. เด็กชายเวหา  ข่ายกระโทก
 
1. นางสาวชูชื่น  กริ่งกระโทก
2. นางสาวบูรณา  สับขุนทด
3. นายยงยุทธ  อุดไธสง
4. นางสุดตา  พลค้า
5. นางอัชราภรณ์  กีรติฉายฉาน
6. นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์
7. นายเมืองแมน  ฉูดกระโทก
8. นายเอกอรัญ  ทัพไทย