สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงนรมน  เงาโพธิ์
 
1. นางสาวอัชราภรณ์  อาษานอก
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมราช 1. นายจิรวัฒน์  ทันฉิมพลี
2. นายปริญญา  จักรแก้ว
 
1. นายกิตติพงศ์  แก้วสุรินทร์
2. นายไพฑูรย์  ซินพรมราช
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงธิติยา  เสาวโร
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายครรชิต  อะภาโส
2. เด็กชายชลทิศ  วงศ์ศิริ
3. เด็กชายธนากร  อาจไธสง
 
1. นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา
2. นางพัทธนันท์  เสาะขุนทด