สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 1. เด็กชายอมร  ประมวลคิด
2. เด็กชายเจริญ  เกตุศรีเผือก
 
1. นางสาวจำนรรจา  พวงพิลา
2. นายนิกร  ธานีวรรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงนุภาพร  ศรีนามบุรี
 
1. นายมาโนชญ์  เคนผาพงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายฉัตรชนก  เหง่าพันธ์
 
1. นายดิษกร  สารพิบูลย์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์บรรเทา
2. เด็กหญิงพศิกา  วงค์สายา
3. เด็กหญิงวิชุดา  เหมสุข
4. เด็กหญิงสลินญา  ประนนท์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทวงษ์
6. เด็กหญิงสโรชา  ศรีอนุรักษ์
7. เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ศรี
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ศาลางาม
 
1. นายชัย  บัติสูงเนิน
2. นางสาวณญาธวันดิ์  เกงขุนทด
3. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
4. นางวิภาพันธุ์  วังขนาย
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์พิจิตร  นันสูงเนิน
2. เด็กหญิงพศิกา  วงศ์สายา
 
1. นางรัศมี  แก้วเนตร
2. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  วงแก้ว
2. เด็กชายก้องเกียรติ  แพ่งศรีสาร
3. เด็กหญิงญาณิศา  หินทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองเหล็ก
5. เด็กหญิงนิตยา  เขื่อนโคกสูง
6. เด็กหญิงปภัสรา  กัตโร
7. เด็กหญิงพรรณพษา  นาคแก้ว
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริพงศ์รุ่งเรือง
9. เด็กชายอติคุณ  เจริญขำ
10. เด็กชายโตมร  ลาละลม
 
1. นางพรจิต  ทรวงทองหลาง
2. นายสมยศ  จันทรา
3. นางอัจฉราพร  นวลชื่น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจันทรา  จารัตน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นางสาวพรพรรณ  พรตะนะ
2. นายวุฒิ  พรหมรัตนไพศาล
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1. เด็กชายสรวิญช์  ศรีโคกสูง
2. เด็กชายเกริกพล  หิรัญอร
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธุ์ชา
 
1. นายชนาธิป  พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พิมพ์จันทึก
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  เศษจันทึก
 
1. นางกิ่งกาญนจ์  สุขะปรเมษฐ
2. นางสมหมาย  กิตติภัทรชัย
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตรงกระโทก
2. เด็กชายมนูญ  รักษา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ขุนเลี้ยว
 
1. นางดวงจิตร  อุทาน
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชุนบุญมา
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.66 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 1. เด็กชายนัฏพล  เย็นดี
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  เปียรักใคร่
 
1. นางสาวสมร  แพงสอน
2. นายเสรี  นอนโพธิ์