สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนผักชี 1. เด็กหญิงศิริพร  เลียบสันเทียะ
 
1. นางศิราณี  หมายซ่อนกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นางสาวศิริรัตน์  เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางปภัสสิริย์  ครองทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายสมพร  แก้ววัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกะพี้ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจินดาภร  บำรุงกูล
3. เด็กชายธนพล  เบียบสันเทียะ
 
1. นายมาโนต  หอมจะบก
2. นางสุรีย์รัตน์  หอมจะบก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. เด็กชายดรัณภพ  เมนขุนทด
2. เด็กหญิงปาริชาต  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงปาริษา  โคตรคำ
4. เด็กชายภูวภัทร  หาศรี
5. เด็กหญิงรัตติยา  บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิษา  ทนขุนทด
2. นายสิปปวิชญ์  กนกธาดาสกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แม่นขุนทด
2. เด็กหญิงดุสิตา  แนมขุนทด
3. เด็กชายธนากร  อรุณสถิตย์
4. เด็กชายธนากรณ์  พันธ์ดวงชื่น
5. เด็กชายธนากรณ์  หวังแววกลาง
6. เด็กชายธนาธร  กุมขุนทด
7. เด็กชายธีรพัฒน์  ประขวัญครบุรี
8. เด็กชายธีระพงศ์  เรียงสันเทียะ
9. เด็กหญิงประทุม  แสงวน
10. เด็กหญิงปวีณา  บัวทอง
11. เด็กชายวันชัย  โค้งขี้เหล็ก
12. เด็กหญิงวารินทร์  กุลพรม
13. เด็กหญิงวารินทร์  ปอสูงเนิน
14. เด็กหญิงวิลาสินี  ดีมะลัง
15. เด็กชายสมรักษ์  อินศร
16. เด็กชายสุขสันต์  เบี้ยะขุนทด
17. เด็กชายอนันทชา  เรียงสันเทียะ
18. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชินนอก
19. เด็กหญิงอินทิรา  แป้นกลาง
20. เด็กหญิงเกวลี  พืมขุนทด
 
1. นางบงกชทิพพ์  ชุมศรี
2. นายมงคล  ขวางกระโทก
3. นางสุมารินทร์  โทขุนทด
4. นางสาวหฤทัย  แก้วทะชาติ
5. นางเพ็ญจา  ชมภูมิ่ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายวิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงสุธิสา  เพชรสูงเนิน
 
1. นายสุทัศน์  ทองมาก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงลัดดา  ดูสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บืดขุนทด
 
1. นางลัดดา   จักษา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอัครเดช  ทำกิน
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงนีรชา  สิงห์กิ่ง
 
1. นายชาญ  ยินขุนทด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มืดขุนทด
 
1. นางลัดดา   จักษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายโยธิน  แดงสูงเนิน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ยะสูงเนิน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์งาม
 
1. นางเพ็ญพรรณ  มีงิ้วราย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายพลศรุท  เกาะกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นางสาวศิริรัตน์  เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มืดขุนทด
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  มีขุนทด
3. เด็กชายทศพล  เชียนจันทึก
4. เด็กชายทินภัทร  บุญเกิด
5. เด็กหญิงธิญาดา  กองสันเทียะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์งาม
7. เด็กหญิงพิมพิศลย์  บำขุนทด
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มืดขุนทด
9. เด็กชายภูวดล  ม่วงขุนทด
10. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พระสุนิน
11. เด็กหญิงศศิกานต์  บืดขุนทด
12. เด็กหญิงสุปราณี  เจริญ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  บวดขุนทด
2. นางพรทิพย์  ดีน้อย
3. นางสุมิตรา  ตะนะคี
4. นางเพ็ญพรรณ  มีงิ้วราย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ละเอียด
2. เด็กหญิงชนิตา  เตินขุนทด
3. เด็กชายชาคริต  ทึกนอก
4. เด็กหญิงณัชชา  พิพ่วนนอก
5. เด็กชายธรรมรัตน์  ฝอยเงิน
6. เด็กหญิงนริศรา  มืมขุนทด
7. เด็กหญิงนุชรัตน์  สระอินทร์
8. เด็กหญิงบุษกร  กุมขุนทด
9. เด็กหญิงปณิดา  เกิกขุนทด
10. เด็กชายประยูร  ยินขุนทด
11. เด็กหญิงพรชิตา  ปอสูงเนิน
12. เด็กหญิงพิยดา  คลังมั่น
13. เด็กหญิงมัณฑนา  พิพ่วนนอก
14. เด็กหญิงลาวัณย์  พิงสันเทียะ
15. เด็กหญิงวารินทร์  กบขุนทด
16. เด็กชายวิชชากร  ยุทธไชโย
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเมือง
18. เด็กหญิงสุชาดา  กุมขุนทด
19. เด็กหญิงสุธิดา  ผ่องใส
20. เด็กชายเจษฎา  ก่อมขุนทด
 
1. นายจักรกฤช  ปรุงศิลป์
2. นางปราณี  ปรุงศิลป์
3. นางวัลภา  ย่องหาญ
4. นายสมภูมิ  พงศ์สุวรรณ
5. นางอนันตพร  พำขุนทด
6. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติยศ  บัวหอม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 79.32 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวกมลพร  พึ่งคุ้ม
2. เด็กชายกรวิชญ์  กระฉอกนอก
3. นางสาวกัญญารัตน์  มิ่มกระโทก
4. นางสาวกัลยา  ศักดิ์วิเศษ
5. นางสาวคุณัญญา  กาตีวงค์
6. เด็กหญิงจิรนันท์   หนูนาค
7. เด็กหญิงชลธิชา  จิตรซื่อ
8. นางสาวทัศนีย์วรรณ  วงสว่าง
9. เด็กชายธนพล  อินอ่อน
10. เด็กชายธนพล  ไชยนาศรี
11. นางสาวนัฐธิดา  พันธุ์
12. เด็กชายนันทวัฒน์  เต็มสวัสดิ์
13. เด็กชายบรรลือศักดิ์  สุวรรณ
14. เด็กชายบัณฑิต  รุ่งเพชรรัตน์
15. เด็กชายปฏิญญา  ปิ่นสุวรรณ
16. เด็กชายปฏิพล  โพธิ์ชัยทอง
17. นางสาวปนัดดา  บูรณ์เจริญ
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลแสน
19. นางสาวมณีรัตน์  เถื่อนพังเทียม
20. นางสาวมณีรัตน์  โพธาราม
21. เด็กชายมลนกรร  พาสันเทียะ
22. เด็กหญิงวณิชา  สวัสดี
23. เด็กชายวัชร์ชพล  ทิมแจ้ง
24. เด็กหญิงวิภา  ชื่นอารมณ์
25. นางสาวศศิประภา  รอดเกษา
26. เด็กหญิงศศิพร  พันธศรี
27. เด็กชายศุภชัย  สงค์น้อย
28. เด็กหญิงสกาวใจ  ใหม่สิงห์
29. เด็กชายสงกรานต์  จุ๋มนางรอง
30. นางสาวสายรุ้ง  จอมพุทรา
31. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพวัฒน์
32. นางสาวสุธาทิพย์  กลัดสันเทียะ
33. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วพรม
34. นางสาวอันทิกา  ศุขพิมาย
35. นางสาวอาภาพร  ปิ่นสันเทียะ
36. เด็กหญิงอินทิรา  ทดสันเทียะ
37. นางสาวเจนจิรา  กึ่งกลาง
38. นางสาวเจนจิรา  สิมจันทร์อ่อน
39. นางสาวเชษฐ์ธิดา  นรารักษ์
40. นายไชณรงค์  ศรีตาล
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
2. นางชุลีวรรณ  รุจาคม
3. นายธีระพงศ์  กาญจน์สูงเนิน
4. นางสาวปรียา  จันทร์เรือง
5. นายศุภกิตติ์  จงจัดกลาง
6. นางสาวอุทยา  ประสงค์
7. นายเชาวริน  อาจโยธา
8. นายโชคชัย  คำกุ้ง
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 6 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บวนขุนทด
2. เด็กชายชลชาติ  ตัวงาม
3. เด็กชายชลชาติ  โชมขุนทด
4. เด็กชายณัฐพล  เชื่อมหนองปลิง
5. เด็กชายธนาวุธ  ทุมบาล
6. เด็กหญิงปณิดา  เพ้ยจันทึก
7. เด็กหญิงพรรวษา  สวยขุนทด
8. เด็กหญิงภัคจิรา  พิรักษา
9. เด็กหญิงรัตติยากร  เชื่อมหนองปลิง
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขวัญยืน
11. เด็กชายศราวุธ  สามขุนทด
12. เด็กหญิงสลิลญา  ลาดสลุง
13. เด็กชายอนพัทย์  ภูมิโคกรักษ์
14. เด็กชายอาวุธ  ทุมบาล
 
1. นายกฤษฤทธิ์  ศักดา
2. นางจิรันดา  เข็มสันเทียะ
3. นางนุสรา  คูณขุนทด
4. นางสาวน้ำอ้อย  สามขุนทด
5. นางยินดี  บัวผัน
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โชติจินดาสกุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  วรรณภา
 
1. นางจิดาภา  บุญพิริยากร
2. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกนกพร  ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงจิดาภา  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดูสันเทียะ
4. เด็กหญิงฐิติมา  ธงสันเทียะ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ทิพย์สันเทียะ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่โค้ว
7. เด็กชายวรากร  งอยภูธร
8. เด็กหญิงสุภิตา  ภูมิโคกรักษ์
9. เด็กชายอัครพนธ์  ปิ่นสันเทียะ
10. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ใจชอบ
 
1. นายคเชนทร์  จันทรแสน
2. นางฉลวย  จันทรแสน
3. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกชกร  มานุ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสมียนชัย
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฉิมบุรี
4. เด็กหญิงวันวิสา  แต่งพลกรัง
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  เมืองสันเทียะ
 
1. นางสาวกฤษณา  พัฒมะณี
2. นางสาวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกุดพิมาน 1. เด็กชายพีรพล  พรั่งขุนทด
 
1. นางธารินี  เพิ่มขุนทด
 
28 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงรามาวดี  ชั้นขุนทด
2. เด็กชายวายุ  คูณขุนทด
3. เด็กชายสหรัถ  ปรีชา
 
1. นายทรงธรรมเดช  เหมือนจันทึก
2. นายสุริยา  กอมขุนทด
 
29 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายชนธรณ์  หางสลัด
2. เด็กหญิงวรรณวลี  แก้ววงค์ตระกูล
3. เด็กชายศุภกิต  พึมขุนทด
 
1. นางนิรมาลย์  แก้วบัวดี
2. นางสาวอรุณยุพา  กมขุนทด
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ชอบเย็น
2. เด็กหญิงวารินทร์  ผองสูงเนิน
3. เด็กหญิงสายธาร  วันขุนทด
 
1. นางสาวนันทิดา  เบิกขุนทด
2. นางวรรณิษา  โภคาศรี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 1. นางสาวศันสนีย์  เมนขุนทด
2. นายอดิศักดิ์  ราชรัมย์
3. นางสาวโสภิดา  ตระการกุลธร
 
1. นางกอบแก้ว  ธูปขุนทด
2. นางบุปผา  ทาไธสง
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายภาณุพงค์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงวิสาขา  อุ่นภักดิ์
3. เด็กชายสุภกร  กังศรานนท์
 
1. นางศรัญญาภรณ์  เฝ้าทรัพย์
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายสุขุมพันธ์  วิทย์ปัญญาเลิศ
 
1. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
34 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กชายกฤษดา  บุญจง
2. เด็กชายเรืองวิทย์  คำชมภู
 
1. นางสาวชยาภัสร์  ศักดิ์ศรีบำรุง
2. นางนุชนารถ  ศรีวงศ์
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสมา 1. นายชนะชัย  จงผ่อนกลาง
 
1. นางทรงพร  เหมภูมิ
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทำสันเทียะ
 
1. นายวัชระ  ศิลป์ประเสริฐ
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  เปลี้องมณี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมสันเทียะ
3. เด็กหญิงนันทชา  มูลมาตร
4. เด็กหญิงอภิญญา  ไปวันหน้า
 
1. นางกรรณิการ์   ชาวไร่
2. นางประภา  ธีรวัฒนะ
3. นางสาวรสริน  เดชสันเทียะ
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณะ  แยกโคกสูง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  มีเงิน
3. เด็กหญิงพรหทัย  ระวังดี
 
1. นางวิจัย  โพธิปัญญา
2. นางอภิญญา  ยี่สารพัฒน์
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เข็มทอง
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทองคำ
 
1. นางวันดี  เกิดสันเทียะ
2. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข