สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กชายปรเมศทร์  ประทง
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ลุนมาตร
3. เด็กหญิงวิภา  คำภิวัลย์
4. เด็กหญิงสุเมธี  ธรรมยุทย์
5. เด็กหญิงอฐิติญา  ไชยนา
6. เด็กชายอนุชา  บุตรสี
7. เด็กชายเจษฎา  วิชิต
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
3. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
3. เด็กหญิงปรางทิพย์   หวังเกี่ยวกลาง
4. เด็กหญิงภัทรมน   แสนกลาง
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงรุ่งจิรา   เขียวนอก
7. เด็กหญิงศศิประภา   นนท์จันทร์
8. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
 
1. นางจิตติมา   มีโค
2. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
3. นายศตวุฒิ  รื่นกุหลาบ
4. นางเพ็ญศรี   เจริญรัตน์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุลัดดา  รัตนสมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไปรแดน
 
1. นายศิลา  มอมขุนทด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงนภาพร  ปักนอก
2. เด็กชายสรัล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนารี  โม่งปราณีต
2. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กชายปรเมศทร์  ประทง
2. เด็กชายเจษฎา  วิชิต
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประทุม
2. เด็กหญิงจันจิรา  ถิ่นสำโรง
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ขอดรัมย์
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองทวี
5. เด็กหญิงชลนิภา  สามคูเมือง
6. เด็กชายดุลยวัต  พลดงนอก
7. เด็กชายทักษิณ  ศรีชุม
8. เด็กหญิงทัศธิดา  โสภณ
9. เด็กชายธนากร  สินฉัยยา
10. เด็กชายธวัช  บุตรวงศ์
11. เด็กชายนัฐพงษ์   อ่อนทา
12. เด็กหญิงนิตยา  กินาลักษณ์
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพยนอก
14. เด็กหญิงปภัสศร  ยอดนิล
15. เด็กหญิงปรัชญา  เผ่าสีดา
16. เด็กหญิงพรพิมล  วิเศษธร
17. เด็กหญิงมลธิชา  จันทร์รอด
18. เด็กหญิงมลฤดี  กินาลักษณ์
19. เด็กชายรุจิโรจน์  พลดงนอก
20. เด็กหญิงวิภาวดี  โพธิ์พันธ์
21. เด็กหญิงศกุลตลา  ฤทธิ์สิงห์
22. เด็กหญิงศรัญญา  สุขุม
23. เด็กหญิงศิริกุล  ธาตุสร้อย
24. เด็กหญิงศิริพร  ดงแสนแก้ว
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาระมิ่ง
26. เด็กหญิงสรวีย์  แร่กาสินธุ์
27. เด็กชายสันติราษฎร์  พรมมานอก
28. เด็กหญิงสายชล  พลดงนอก
29. เด็กหญิงสิรินัดดา  เหลาพิลา
30. เด็กหญิงสิริโสภา  เข็มพันธ์
31. เด็กหญิงสุทธิดา  มุยแฮบัว
32. เด็กหญิงอรวรรณ  สาระกิจ
33. เด็กหญิงอังคณา  พลดงนอก
34. เด็กหญิงอัชญา  พิมมาเรียน
35. เด็กหญิงอาทิตตยาพร  ประระทัง
36. เด็กชายอาริยะชล  ทะเจริญ
37. เด็กหญิงอิสริญา  ชัยศิลป์
38. เด็กหญิงเกศริน  ชัยศิลป์
39. เด็กชายเจษฎากร  ศรีชุม
40. เด็กหญิงแพรวฤดี  ท้าวจันทร์
 
1. นางจันทรา  ธนาคุณ
2. นางนันทินี  ปาณาราช
3. นายบุญโฮม  แสงวงศ์
4. นางปทุมพร  การค้า
5. นายประพนธ์  การค้า
6. นางวนิดา  สิงหาภู
7. นางสมคิด  ประกอบนอก
8. นายอำนาจ  พรมภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิงลา
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ห่วงยวนกลาง
 
1. นางรวิวรรณ  พวงสมบัติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  จานนอก
2. เด็กชายวรวิช  วอนอก
 
1. นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
2. นายวิทยา  พรประสิทธิ์