สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่นพิมาย
2. เด็กหญิงนิรชา  แก้วล้อม
 
1. นายสาธิต  พรศิวาลัย
2. นางสุนิกรณ์  พรศิวาลัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายธนวัฒณ์  จันทร์พิมาย
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงธนัยพร  ลาดไธสง
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  เรื่องลือ
 
1. นางสาวสุนันทา  ปัดธุลี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัวลอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศา
2. เด็กชายนพชัย  ซาพิมาย
3. เด็กชายภาณุวัชร  ดอกพิกุล
 
1. นายวัชระ  นาดี
2. นายสมควร  มีศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายอลงกรณ์  สะสันติ
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนนทนันท์  นาคสุข
 
1. นายธนวรรธน์  สิทธิ์เลิศสกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายณฐกร  เลิศจันทึก
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงเมษา  ชอุ่มดี
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 78.33 เงิน 9 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รุ่นใหม่
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุเทพ
3. เด็กชายกฤตภาส  ตั้งสัจจธรรม
4. นายจักรกฤษ  สารทนอก
5. นายจิรายุทธ  สีเหลือง
6. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เชิดนอก
7. นายชัยธวัช  พลดงนอก
8. เด็กชายชัยมงคล  กองทรัพย์
9. นายณภัทร  ฉิมฤทธิ์
10. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  สีลาดหา
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทะนาฤทธิ์
12. นายธีรภัทร  ราชภักดิ์
13. เด็กชายนครินทร์  เรียงแก้ว
14. เด็กหญิงนิตยา  ขลิบเงิน
15. เด็กหญิงนิสาชล  เที่ยวบุญ
16. เด็กหญิงปรียา  รุ่นใหม่
17. เด็กหญิงปิยวรรณ  นันชนะ
18. นายพงษฎา  มาเก่าน้อย
19. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วตำแย
20. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  แสงสงวน
21. เด็กหญิงภัทราพร  นานอก
22. เด็กชายภานุพงศ์  โกสาแสง
23. นายมงคล  ขามป้อมนอก
24. เด็กหญิงมาลัยพร  สีลาดหา
25. เด็กหญิงรัชนีพร  นามสุดตา
26. เด็กหญิงวริศรา  จอมสวรรค์
27. เด็กชายวัชรพงษ์  สุวะระ
28. เด็กหญิงวัชราพรรณ  หาญกล้า
29. เด็กชายวัฒนา  ไชยปัญหา
30. นางสาววิไลรัตน์  สีหานอก
31. เด็กหญิงศิริกัญญา  สอนศรี
32. เด็กหญิงศิรินภา  สอนสา
33. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรชัด
34. เด็กหญิงศิริวรรณ  อันทะเกตุ
35. เด็กหญิงสุพิชชา  อารยะจันทรจิตร
36. เด็กชายสุภเวช  แซงเกศ
37. เด็กหญิงอรทัย  แก้วพรม
38. เด็กหญิงอริสา  เตตานัง
39. นายอัษฎาวุธ  สิมศิริวัฒน์
40. เด็กชายโชคชัย  วิจารณ์จิตร
 
1. นางสาวกิตติวรรณ  อ่อนสุวรรณ
2. นายณรงค์  เอกพันธุ์
3. นางถวิลวงษ์  เดินรีบรัมย์
4. นางศิริพร  โฮมวงค์
5. นางสงวนศิลป์  ผ่องแผ้ว
6. นางสำราญ  คัมภิรา
7. นายเชษฐา  โฮมวงค์
8. นายเอกพล  ศรีไวย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. นายรัฐวุฒิ  เจียรกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โสภาพินิจ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงณ ธาร  พิมพ์จันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  ถนัดค้า
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.67 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ประจิตร
2. เด็กหญิงวรรณกร  พรานสูงเนิน
3. เด็กชายสถาพร  บุตรหา
 
1. นางชูเกษม  ญาณประดับ
2. นางสาวศิริพร  อยู่ชุมพล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นาบุญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทะวงศ์ศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  รถเพ็ชร
 
1. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
2. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธรรมรส  แสนคำ
2. เด็กหญิงวรรณศิการ์  ทองนำ
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายวชิรวุฒิ  ทึนหาร
2. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีป่าหญ้า
2. เด็กหญิงศุภานัน  สร้างเสรี
3. เด็กชายสุชาพัฒน์  คนรู้
 
1. นางสาวนวลนารี  กูลขำ
2. นางยุภาพิน  ทึนหาร
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงนิตยา  เอ็มชัยภูมิ
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสัณหชัย  สุดวิลัย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยาดา  กายพันธุ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยสร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สะเดา
 
1. นางวนิดา  ใสสะรัง
2. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กชายรวิพล  รัตธิจันทา
2. เด็กชายวีรภัทร  รัตธิจันทา
 
1. นางจันทร์แรม  อดทน
2. นางมะลิวัลย์  ลือโสภา
 
22 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านชีวาน 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โดดนาดี
2. เด็กชายวรเทพ  ยะหัตตะ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ถนัดค้า
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.99 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายออมสิน  เครือมาศ
2. เด็กหญิงอารียา  วงษาชัย
 
1. นางสาวกนกพร  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
24 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายจักริน  สร้างนา
2. เด็กชายต่อสกุล  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปลูกกิน
4. เด็กหญิงพรรษชล  กองนอก
5. เด็กชายวีระพัฒน์  ไพรรึก
6. เด็กหญิงศิระดา  นิระทัย
7. เด็กชายโสภณ  มาวงษ์นอก
 
1. นางพาพิศ  อยู่ภักดี
2. นางรัชฎาภรณ์  แว่นไธสง
3. นางสาคร  ศรีพุฒ
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. นางสาวสุปราณี  สร้างการนอก
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทรานุวงศ์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นางสาวอรกัญญา  ปานนาค
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.65 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  สารเป็น
 
1. นายอิทธิพล  ศรีมหันต์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงจิรภา  ต่อมิตร
2. เด็กหญิงศศิประภา  จันดอน
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เกตุกอ
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ก่ำพิมาย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน
2. นางวาสนา  พูพิมาย
3. นางสาวเบญจมาศ  สุขคงพะเนาว์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพียรอยู่
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทุลันไธสง
3. เด็กหญิงผกามาศ  สุขดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิชา
5. เด็กหญิงอภิญญา  เปิงไธสง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรอุบล
 
1. นายบุณยสิทธิ์  แสงทอง
2. นางมะยาลา  สุดรัมย์
3. นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กหญิงจินดามณี  ป้องไธสง
2. เด็กหญิงจินตนา  ทุมมี
3. เด็กหญิงนิตา  แก้วมะเริง
4. เด็กหญิงมินตรา  หมั่นสนาม
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เครือแก้ว
6. เด็กหญิงเกสรา  จันลอย
 
1. นางนลิษา  เครือน้ำคำ
2. นายปรัชญา  เครือน้ำคำ
3. นางวโรบล  ไชสง
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันดารา  เส็งนา
2. เด็กหญิงจีรนันทร์  เส็งนา
3. เด็กหญิงปิยพร  เข็มทอง
4. เด็กหญิงรุจิกร  ผินโพธิ์
5. เด็กหญิงลลิตา  คันทะชัย
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทวรรณ
 
1. นางคนึงนิจ  เลไธสง
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 11 โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายศตวรรษ  ดีลาย
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ยาทองทิพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนสีลา
 
1. นางนพวรรณ  อัปมาโท
2. นายภราดร  วนไธสง
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. นางสาวกัลยากร  วิไธสง
2. เด็กหญิงปณิดา  จงกลกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  พลอยนิล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองนอก
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่เกาะ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ด่านแก้ว
2. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กชายทรงยศ   หิ่งไธสง
2. เด็กหญิงพัชรี  ปะสารักษ์
3. เด็กชายสุรชัย  ลุนละลาด
 
1. นางสาวกรรณิกา   จันทรมณี
2. นางสาวณภาภัช  แสงหิรัญ