สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัวลอย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศา
2. เด็กชายนพชัย  ซาพิมาย
3. เด็กชายภาณุวัชร  ดอกพิกุล
 
1. นายวัชระ  นาดี
2. นายสมควร  มีศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 78.33 เงิน 9 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รุ่นใหม่
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุเทพ
3. เด็กชายกฤตภาส  ตั้งสัจจธรรม
4. นายจักรกฤษ  สารทนอก
5. นายจิรายุทธ  สีเหลือง
6. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เชิดนอก
7. นายชัยธวัช  พลดงนอก
8. เด็กชายชัยมงคล  กองทรัพย์
9. นายณภัทร  ฉิมฤทธิ์
10. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  สีลาดหา
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทะนาฤทธิ์
12. นายธีรภัทร  ราชภักดิ์
13. เด็กชายนครินทร์  เรียงแก้ว
14. เด็กหญิงนิตยา  ขลิบเงิน
15. เด็กหญิงนิสาชล  เที่ยวบุญ
16. เด็กหญิงปรียา  รุ่นใหม่
17. เด็กหญิงปิยวรรณ  นันชนะ
18. นายพงษฎา  มาเก่าน้อย
19. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วตำแย
20. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  แสงสงวน
21. เด็กหญิงภัทราพร  นานอก
22. เด็กชายภานุพงศ์  โกสาแสง
23. นายมงคล  ขามป้อมนอก
24. เด็กหญิงมาลัยพร  สีลาดหา
25. เด็กหญิงรัชนีพร  นามสุดตา
26. เด็กหญิงวริศรา  จอมสวรรค์
27. เด็กชายวัชรพงษ์  สุวะระ
28. เด็กหญิงวัชราพรรณ  หาญกล้า
29. เด็กชายวัฒนา  ไชยปัญหา
30. นางสาววิไลรัตน์  สีหานอก
31. เด็กหญิงศิริกัญญา  สอนศรี
32. เด็กหญิงศิรินภา  สอนสา
33. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรชัด
34. เด็กหญิงศิริวรรณ  อันทะเกตุ
35. เด็กหญิงสุพิชชา  อารยะจันทรจิตร
36. เด็กชายสุภเวช  แซงเกศ
37. เด็กหญิงอรทัย  แก้วพรม
38. เด็กหญิงอริสา  เตตานัง
39. นายอัษฎาวุธ  สิมศิริวัฒน์
40. เด็กชายโชคชัย  วิจารณ์จิตร
 
1. นางสาวกิตติวรรณ  อ่อนสุวรรณ
2. นายณรงค์  เอกพันธุ์
3. นางถวิลวงษ์  เดินรีบรัมย์
4. นางศิริพร  โฮมวงค์
5. นางสงวนศิลป์  ผ่องแผ้ว
6. นางสำราญ  คัมภิรา
7. นายเชษฐา  โฮมวงค์
8. นายเอกพล  ศรีไวย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. นายรัฐวุฒิ  เจียรกุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โสภาพินิจ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นาบุญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทะวงศ์ศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  รถเพ็ชร
 
1. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
2. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 11 โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายศตวรรษ  ดีลาย
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ยาทองทิพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนสีลา
 
1. นางนพวรรณ  อัปมาโท
2. นายภราดร  วนไธสง