สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทวีปะ
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  พรหมวิรัตน์
 
1. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
2. นางอาภรณ์  สันติวรกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.6 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ภานุรักษ์
 
1. นางบุญศรี  หงษา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อยู่คงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฟักเขียว
4. เด็กหญิงนริศรา  คลขำ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชนะศรี
6. เด็กหญิงพรรศพร  ไชยนุรัตน์
7. เด็กหญิงมุขการดา  จุลเลศ
8. เด็กหญิงรัตนาวลี  โพธิจิญญาโน
 
1. นางสาวชิดชนา  เอียดกุล
2. นางบุญศรี  หงษา
3. นายภรศักดิ์  องอาจ
4. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69.76 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงศศธร  ศิริกุลสถิตย์
 
1. นางจิรา  ไชยณรงค์