สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงภาวิตา  ธรรมโชติ
 
1. นางสมหมาย  วีระพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงรักษิณา   จุไล่
 
1. นางฉลวย  มีชู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศักดิ์แก้ว
2. เด็กหญิงนิยตา  อรชร
3. เด็กหญิงศศินันท์  จิตต์วิรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  จีนชาวนา
2. นางสาวเพ็ญศิริ  เฉลิมภูษิตารักษ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  น้อยสกุล
2. เด็กหญิงจันทมณี  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงชนิดา  ชูขวัญ
4. เด็กหญิงชุติมา  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงญาณพัฒน์  พิมแสนนิล
6. เด็กหญิงณัชติกานต์  พวงจิตร
7. เด็กหญิงนภศร  ไสพงศ์
8. เด็กหญิงปิยะนันท์  บุรีรักษ์
9. เด็กชายภูวดล  สุวรรณวงศ์
10. เด็กหญิงวรรณษา  พรหมจรรย์
11. เด็กหญิงสิริยากร  มาลิกี
12. เด็กหญิงอธิชา  วงศ์ประเสริฐ
13. เด็กหญิงอนิชา  เฉลิมวรรณ
14. เด็กหญิงเขมสรณ์  เขียวเสน
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มาศเมฆ
 
1. นางสาวกัลยา  สินภิบาล
2. นางสาวณัฐธีรา  แต่งวงศ์
3. นางบุญมา  ทิพย์สุวรรณ
4. นางวัชรี  บัวทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายปรีดี  มัชมูมาท
2. เด็กชายพิษณุ  เงางาม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดิษฐ์แก้ว
2. นางจุรี  เมืองสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  พงสกุล
 
1. นายทรงวุฒิ  สมศักดิ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  พรมสุวรรณ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญราศรี
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงสูง
4. นางสาวณัฐมน  นนทะเสน
5. เด็กชายยุทธนา  พฤกษารัตน์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  สายวารี
7. นางสาวสุจินดา  กรรฑมาศ
8. นางสาวสุพิชญา  กลิ่นหนู
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูมิสถิตย์
2. นางวันทดี  หลักบ้าน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงนาดา  มีระมาน
 
1. นางสาวภารพร  ภารพบ
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายชยานนท์  แก้วตาทิพย์
2. เด็กชายปกป้อง  เพ็ชรทองมา
 
1. นางอาพร  รัฐจักร
2. นางอุ่นใจ  เสวกะ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. นายชัยสิทธิ์  นิลมาศ
2. นายอนันตพงศ์  ชูช่วย
3. นายอนันตศักดิ์  หอมเกตุ
 
1. นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย
2. นายสุทธิพร  สังข์สิงห์
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายขวัญชัย  ฉิมทับ
2. เด็กหญิงอันนา  ศรีมโน
 
1. นางจินดา  มีสุวรรณ์
2. นายสงเสียง  เพ็ญเกิด
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงอารีญา  พันธ์จำปี
 
1. นางสาวธารินี  หมินหมัน
2. นางนงลักษณ์  บรรดาลลักษณ์
 
13 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.3 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  งามจรัส
2. เด็กชายวุฒิพงค์  ถือแก้ว
3. เด็กชายสุเทพ  รัตนวิเชียร
4. เด็กชายอภิชาติ  พันธรังสี
5. เด็กชายอภิรักษ์  ชูโชติ
6. เด็กชายไตรภพ  นาคทอง
 
1. นางนุชนาถ  พจนอารี
2. นายปัญญา  จันทร์สุข
3. นางอาภรณ์  บุญอ่อน
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.98 ทอง 6 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อนุรักษ์
 
1. นายพิเชษฐ์  ซงากรณ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชูยงค์
2. เด็กหญิงนุจิรา  กายภูมิ
3. เด็กหญิงพรรพษา  พลทอง
4. เด็กหญิงศันสนีย์  ดวงดารา
5. เด็กหญิงสุนันทา  ประสงค์รัตน์
6. เด็กหญิงเกศริน  ขวัญมิ่ง
 
1. นางบุญยืน   กิ่งถาวร
2. นางศศิธร   จินพล
3. นางเตือนใจ  แสงกิตติกุล
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ใจเรือง
2. เด็กชายวายุ  มุสิเกิด
3. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมวงษ์ษา
 
1. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  มนิล