สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายนนทกร  สังข์อินทร์
2. เด็กชายพุทธชาติ  ทศพร้อม
 
1. นางสาวนัสรา  จะปะกียา
2. นางลดารัตน์  จิระพงษธร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นางสงวนศรี  จันทรา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายนพดล  ไทรแก้ว
 
1. นางสงวนศรี  จันทรา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. นางสาวสรารัตน์  ขุนทองจันทร์
 
1. นางอาภรณ์  แก้ววิจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เต็มไป
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ถาวรมงคล
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. นายปริญญา  โอแสงใส
 
1. นางณัชชา  เทพจิตร
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายธราชันย์ชัย  ศรพิชัย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สารพันธ์
 
1. นางนวลนุช  สายวารี
2. นางเสาวนีย์  อุดมสิน
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายวีระชัย  จิตต์บุรุษ
2. เด็กชายสิระชาติ  สัณฐมิตร
 
1. นายจรูญ  แก้วสำลี
2. นางสาวโศภิษฐา  ชูขันธ์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กชายอภิชาติ   ทองพูนแก้ว
2. เด็กชายเมธี  จันทร์ช่วย
 
1. นางนงลักษณ์  ชนรักษ์ธรรม
2. นางมณีพร  นพรัตน์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กชายธนกร  ด่านสิริสันติ
2. เด็กชายสุทธิพงค์  ภักดีบุรี
 
1. นางสาวกาญจนา  คงแสง
2. นางยุพิน  กาญจนโสภาคย์