สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนสุภา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กหญิงชุลีพร  จงจิตร
2. เด็กชายเศกสันต์  พันธ์แก่น
 
1. นางนาจสาคร  ล่องโลด
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  นักว่อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองสุข
3. เด็กหญิงนฤมล  ไหมทอง
4. เด็กหญิงบุศราคัม  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  อมรกล
6. เด็กหญิงวริษฐา  สมศักดิ์
7. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เครือจันทร์
 
1. นางจรวย  พรหมศร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ไกรนรา
3. นางเพ็ญนภา  คงสุข
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงชนัชชา  ช้างหว่าง
2. เด็กหญิงเนตรชนก  เป็นสุข
3. เด็กชายเพลิน  เพราะผักแว่น
 
1. นางพรทิพย์  สุขพันธุ์
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ศรีเปารยะ
 
1. นางพนอจิต  ฆังฆะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงอรนุช  อ่อนรัตน์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฤทธิพงศ์  เดชชุม
2. เด็กชายสันติ  เพียรดี
3. เด็กหญิงอาฐิติยา  แป้นสุข
 
1. นายวิชัย  แร่ทอง
2. นายสุชาติพงษ์  ทรงทอง
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ยะโส
2. เด็กหญิงจิราพร  หีดแก้ว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงมณี
 
1. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงกันตา  สิทธิศักดิ์
2. เด็กชายจักรธร  สว่างวงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผะลา
4. เด็กชายทศวรรษ  จินาผล
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  หนูคงบัตร์
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คงกะพันธ์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวบาน
8. เด็กหญิงธิติมา  พรหมมี
9. เด็กชายปิยวัฒน์  วัฒนา
10. เด็กชายปิยะพงษ์  นวลศรี
11. เด็กชายพีรวิชญ์  ทาระ
12. เด็กชายภัทรศักดิ์  ขุนทอง
13. เด็กชายราเชนทร์  รอดไทย
14. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คงแก้ว
15. เด็กชายวสันต์  พรหมจันทร์
16. เด็กชายศิริพงษ์  ฆังคมณี
17. เด็กหญิงศุภกานต์  ทาระ
18. เด็กชายสนธิ  แสงมาศ
19. เด็กชายอโนชา  สมบัติ
20. เด็กชายเกษมสันต์  ละออ
 
1. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
2. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
3. นางสุดารัตน์  สารักษ์
4. นายสุรพล  นาคเกิด
5. นางอวยพร  สุขาทิพย์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ยะโส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงมณี
3. เด็กชายศรวิศ  ทองถึง
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายวุฒิชัย  บัวกระจาย
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงอุมาอร  เดชพรหม
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางธัญญา  คงแก้ว
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแบ่ง
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ศรีเปารยะ
3. เด็กหญิงอัญชนา  เอก
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นายโกศล  ละม้าย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อกูลชาติ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมชาตรี
3. เด็กหญิงฝนฤทัย  พรหมวัณรัตน์
4. เด็กหญิงศุภานิช  ขวัญเมือง
5. เด็กหญิงอภัสรา  ขวัญเมือง
 
1. นางกาญจนา  ชะอุ่มดี
2. นายสมหมาย  รักษ์วงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.63 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองจัง 1. เด็กหญิงธิติสรณ์  โมกสุวรรณ์
2. เด็กชายศรัณย์  ทรงแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  สายยุง
 
1. นางยินดี  ธรฤทธิ์
2. นางวีนา  ปาหินา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชัยฤกษ์
2. เด็กหญิงปนิตา  คงกระพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  หมวกทอง
4. เด็กหญิงวรรณิกา  ชัยเพชร
5. เด็กหญิงวสุรัตน์  แก้วแกมจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  เทพใต้
2. นายสุวิทย์  ทองดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกนกพร  ชนะพล
2. เด็กหญิงดารินทร์   พลวารินทร์
3. เด็กหญิงปนัสยา  บุญรักษา
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทรมุณี
5. เด็กหญิงสุดาจันทร์  แก้วแกมจันทร์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ราชรี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  จิโนภาส
8. เด็กหญิงอวัสดา  คงพินิจ
9. เด็กหญิงอารียา  รีจิ
10. เด็กหญิงเกตุวดี  ล่องดำ
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ชนะราวี
2. นางรัตนาวลี  สงกรด
3. นางอัญชลี  สุขบรรจง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 1. เด็กชายจิรภัทร  สาริพันธุ์
 
1. นางจิระกิจ  รัตนพันธ์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูเมือง
2. เด็กหญิงชนากานต์  เติม
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ขำสุวรรณ
4. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  ปรีชารัตน์
5. เด็กหญิงบัวชมพู  ชาญปราณีต
6. เด็กหญิงภัทรพร  บุญสนอง
7. เด็กหญิงวรัญญา  ขำ
8. เด็กหญิงสิริมาส  ลายเสือ
 
1. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
2. นายนุวัฒน์  ทองจันทร์
3. นางเกษร  นาควรรณ
4. นางเยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 1. นางสาวนัสราภรณ์  อนันต์ศักดิ์วงค์
2. นางสาวปิยะวรรณ  อินทรทัต
3. นางสาววราภรณ์  เอียดสุวรรณ
 
1. นางมาลี  คงแก้ว
2. นางวรรณดี  แก้วคุ้มภัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาราพงค์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  โมสิกานนท์
3. เด็กชายธนดล  เพ็ชรอาวุธ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์ดี
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  มะเฮมี
6. เด็กชายพิชัยยุทธ  โพธิรังศรี
7. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
8. เด็กชายวัชรพงค์  ดาราพงค์
9. เด็กชายสุรศักดิ์  สุวรรณน้อย
10. เด็กชายอนุพงค์  แก้วรัตน์
11. เด็กหญิงอารุณี  สังข์จันทร์
12. นายเกียรติศักดิ์  ไชยยศ
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
2. นายพิทักษ์พงศ์  ศรีคง
3. นายสุชาติ  จักรหนู
4. นางสุทธิพร  ศรีคง
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายกษณ  ไกรนรา
2. เด็กชายฤทธิมนต์  สกุลเมธานนท์
3. เด็กชายอนันตชัย  ชัยสิทธิ์
 
1. นางอภาวดี  ตันพงษ์
2. นางอมรรัตน์  ธานีรัตน์
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.32 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงอัญชนา  เอก
2. เด็กชายอัฏฐพร  ยับ
 
1. นางกาญจนา  อุ่นใหม่
2. นางวาสนา  ทองแท้
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.1 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายณัฐติกานต์  รองพล
2. เด็กหญิงณิชา  ชาญวุธ
3. เด็กหญิงอลิสา  ขำขา
4. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ชุมวงศ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยศิริ
 
1. นางจำปี  รัตนพันธ์
2. นางสุวดี  เลิศสาคร
3. นางอัจฉรา  เปรมปรีดิ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79.16 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. นางสาวชลดา  คุยหนู
 
1. นายสมพงค์  จินา
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายกิจเจริญ  ศรีเปารยะ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จงจิตร
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญทองสังข์
2. นางสาวประนอม  ทองใหม่
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 78.2 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายธีธัช  ราชรักษ์
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ชินราช
 
1. นางบุญญาธิการ  ขาวชอุ่ม
2. นางอาภรณ์  คำครุฑ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงภารดี  พัฒนโกวิท
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  หนักแน่น
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงพัชชราภรณ์  จันทร์พุ่ม
3. เด็กชายสัณหพจน์  มีบัว
 
1. นางจรัญญา  จันทร์ชุม
2. นายประเทือง  จันทร์ชุม
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.98 เงิน 10 โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายทัตพงศ์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายสมโชค  แพงเพ็ชร
3. เด็กชายสิทธิกร  ดำศรี
 
1. นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว
2. นางสาวไพลิน  ทรงนาศึก
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.65 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฤทธิพงศ์  เดชชุม
2. เด็กชายสันติ  เพียรดี
3. เด็กหญิงอาฐิติยา  แป้นสุข
 
1. นางสาวขวัญชนก   ศิริธรรม
2. นายวิชัย  แร่ทอง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กหญิงจิรายุ   ชารัตน์
 
1. นางปรีดา  แสงระวี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สุรการ
 
1. นางสาวปิ่นวิไล  นุ่นสุวรรณ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกันฐิมา  แซ่เตื้อง
2. เด็กหญิงธนิษฐา  สุขศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนฤมล  เชื้ออาน
4. เด็กหญิงพรรณนิภา  ราชรักษ์
5. เด็กหญิงพรรณเกล้า  ปัทมเกตุ
6. เด็กชายสถาพร  วรินทรเวช
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ไล่
8. เด็กหญิงเตชินี  สุธรรม
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
3. นางอวยพร  หมวดชนะ
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 7 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดนุ่น
2. เด็กหญิงณัฐฐา  สมหวัง
3. เด็กหญิงธีรนุช  รอดคุ้ม
4. เด็กหญิงนิภาพร  แรกรุ่น
5. เด็กหญิงวรกานต์  รอดคุ้ม
6. เด็กหญิงศุภธวดี  ศรเกลี้ยง
 
1. นางสาวจันทร์ทนา  เกลา
2. นางสาวจันทิรา  ละม้าย
3. นางสาววิไลลักษณ์  ละวู่
4. นายสมศักดิ์  ตันพงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบนควน 1. นางสาวสุรัสวดี  คงยืน
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงคีตภัทร  สุวรรณเกตุ
 
1. นางอนุ  จิตรัตน์
 
37 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.98 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางสาวจำเนียร  หุพาทิพย์
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 8 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์นอก
2. เด็กชายนันทนัช  ยับ
3. เด็กชายบริบูรณ์  ทนงค์
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัส  สัมฤทธิ์
2. เด็กชายศิรัส  หอมเดช
 
1. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
2. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงณภัทร  แสงทอง
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภารา
2. เด็กหญิงพันธ์นิตา  บริพันธ์
 
1. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
2. นางมาลากุล  ปรีชา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.62 ทองแดง 11 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เปล้า
 
1. นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร์
 
43 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายภัคพงษ์  ชูสุชน
2. เด็กชายวิวัฒน์  ชฏากรณ์
3. เด็กชายอนุภัทร  ศรีกาญจน์
 
1. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชูชาติ
2. นายอภิชาติ  โอยสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  คงศักดิ์
2. นางสาวจันทร์ยานี  แจ้งขาว
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. นายปริญญา  มะอักษร
2. นายสราวุฒิ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางชนิตา  เปรมสถิตย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองผุด
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแบ่ง
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ศรีเปารยะ
3. เด็กหญิงอัญชนา  เอก
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางฉวีวรรณ  ศรีมุกข์