สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  หมกทอง
2. เด็กหญิงกฤษดาภา   ชูพระบาท
3. เด็กชายจรินทร์  นนท์ทอง
4. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ลิ่ม
5. เด็กหญิงชนากานต์  รัตนะ
6. เด็กหญิงทัศนอัญญา  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดียืน
8. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเหลือ
9. เด็กหญิงภรณ์ไพลิน  เกตุแก้ว
10. เด็กชายรังสิมันต์  เขียวหวาน
11. เด็กหญิงวรรณิยา  ช่อผูก
12. เด็กหญิงวันวิสาข์  อยู่คง
13. เด็กชายสราวุธ  สงนาค
14. เด็กชายสุเมธา  สุขสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเกวลิน  สิงหพันธ์
 
1. นายกำแพง   มูสีสุทธิ์
2. นางสาวฉัตรชนก  สุขมล
3. นางสาวสุชาฎา  สังเมียน
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายธนพงษ์  เจ๊ะหล้อ
2. เด็กชายบัดดารี  วีลาทอง
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวณิชานันท์  หนูยศ
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กหญิงชลันธร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กชายศิริชัย  นพสถิตย์
 
1. นางจิรา  สุทธิภักดี
2. นางชูชีพ  จันทร์ทอง