สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงชยุดา  สมาคม
2. เด็กหญิงนวรัตน์  แนมใส
 
1. นายนพฤทธิ์  วงศ์ลักษณพันธ์
2. นางสุนันฑา  หนูเรือง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 69.35 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   นาคแก้ว
 
1. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. นางสาวอทิตยา  วงศ์จุ้ย
2. นางสาวอรณิช  หนูเอียด
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวภัทรวดี  อนุดวง