สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. นางสาวกัลยาณี  สงสังข์
2. นางสาวขวัญชนก  สมาคม
3. นางสาวชุติมา  ขำแก้ว
4. เด็กหญิงบุณรดา  ชื่นใจ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สองแป้น
6. นางสาวรุ่งทิวา  สักราศรี
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อินทร์ทอง
8. เด็กหญิงสุชาดา  แนมใส
9. นางสาวสุดารัตน์  ศิริรัตน์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  รัตนพงศ์
11. นางสาวอรวรรณ  ขาวนาค
12. เด็กหญิงอรอนงค์  พุฒกระโทก
13. นางสาวอัจฉรา  สองแป้น
14. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วหนู
15. เด็กหญิงเมริสา  พรมสมบัติ
 
1. นางธิดารัตน์  เกื้อเพชรแก้ว
2. นายยุทธ  เกื้อเพชรแก้ว
3. นางสาวอนงค์  สุวรรณธนู
4. นายเอกวัส  มากสุข
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดปลายสระ 1. นางสาวเจนจิรา  เกตุแดง
 
1. นายสุนทรีย์  มูสิเกิด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  หมกทอง
2. เด็กหญิงกฤษดาภา   ชูพระบาท
3. เด็กชายจรินทร์  นนท์ทอง
4. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ลิ่ม
5. เด็กหญิงชนากานต์  รัตนะ
6. เด็กหญิงทัศนอัญญา  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดียืน
8. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเหลือ
9. เด็กหญิงภรณ์ไพลิน  เกตุแก้ว
10. เด็กชายรังสิมันต์  เขียวหวาน
11. เด็กหญิงวรรณิยา  ช่อผูก
12. เด็กหญิงวันวิสาข์  อยู่คง
13. เด็กชายสราวุธ  สงนาค
14. เด็กชายสุเมธา  สุขสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเกวลิน  สิงหพันธ์
 
1. นายกำแพง   มูสีสุทธิ์
2. นางสาวฉัตรชนก  สุขมล
3. นางสาวสุชาฎา  สังเมียน
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายบุญเกียรติ  รอดเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงยุพเยาว์  แมนหนู
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองนุ่น
4. เด็กชายอนุวัฒน์  คงคานนท์
5. เด็กชายเตชวิทย์  เณรานนท์
 
1. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
2. นายเจริญ  คงเทพ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายธนพงษ์  เจ๊ะหล้อ
2. เด็กชายบัดดารี  วีลาทอง
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวณิชานันท์  หนูยศ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายกวิน  ศรีพุทธา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เครือคง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ขนานเรด
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงนฤมล  รักซัง
2. เด็กชายวุฒิชัย  คงนุ้ย
3. เด็กชายศิรากร   เดชหนู
 
1. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
2. นายสัญญา  หวังดำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จิตติศักดิ์
2. เด็กหญิงนฤดี  งามขำ
3. เด็กหญิงนิภาธร  สะเตโช
4. เด็กหญิงปานฤทัย  จ่าภัยวัง
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วังบุญคง
6. เด็กหญิงสุชาวลี  ชูชำนาญ
 
1. นายกรีฑา  สามพิมพ์
2. นางสุพร  สามพิมพ์
3. นางเยาวมาลย์  มะเดโช
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. นายครรชิต  ชูคำ
2. นายภูมรินทร์  แซ่ลิ่ม
3. เด็กชายวีราทร  เกื้อกูล
 
1. นายธราสุต์  แกล้วทนง
2. นายสมชัย  รัตนบุรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.67 ทอง 11 โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กหญิงกนกพร  สุดสอาด
2. เด็กหญิงพรรณวษา  จันทเวช
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  สังข์หนู
 
1. นางประคอง  นาถาวร
2. นางอาภรณ์  ดำเด่น
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นางนิตยา  สุนทรเต็ม
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงวรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางปราณี  พิบูลย์
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กหญิงชลันธร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กชายศิริชัย  นพสถิตย์
 
1. นางจิรา  สุทธิภักดี
2. นางชูชีพ  จันทร์ทอง
 
14 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.15 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายชินดนัย  พรรณรังษี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลี้ยงชู
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ไพจิต
4. เด็กหญิงนันท์นัส  รักช้าง
5. เด็กชายพงศภัค  สังข์ศิริ
6. เด็กหญิงวรรณิกา  สุขบางนบ
7. เด็กชายอธิพล  พิบูลย์
 
1. นางจรวย  ดวงคงทอง
2. นายนิกรณ์  ผุดวัฒน์
3. นางสาวรัตนา  เจริญขุน
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.99 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หวังเกตุ
 
1. นายสิรพงศ์ภพ  วุฒิยิ่งยง
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.99 ทอง 10 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวกัณณิกา  อินทองแก้ว
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนาว์สุวรรณ
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงวรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร