สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนวัดควนเกย 1. เด็กชายธนกร  ศรีพรหม
2. เด็กชายสุทธิพงค์  หนูนารถ
 
1. นางสาวสลินกาญจน์  สามพิมพ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกษสุวรรณ
 
1. นายประเสริฐ  จุลภักดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นางพัชรา  สงวนแวว
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เดชชู
2. นางสาวอรอุมา  ถ้ำคู่
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แทนด้วง
2. เด็กหญิงสุวิกา  ดำเสน
 
1. นางจารุวรรณ  เอี่ยมวรวงศ์
2. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงวรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางจีระพันธุ์  โตยธรทรัพย์มณี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  เจ๊ะแหละหมัน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ดาราไก
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวณิชานันท์  หนูยศ