สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นางสาวอาภาภรณ์  วงศ์วรชาติ
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายนิติพงษ์  จันทรักษ์
2. เด็กชายวสันต์  เกียรติศักดิ์
3. เด็กชายอภิชาติ  มีเดช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รักนาย
2. นางอุดมศรี  สมทรง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายพงศธร  ช่วยสงค์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญปลอด
 
1. นางเดือนนภา  คงเพชร
2. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจณิสตา  จุลวัจน์
2. เด็กชายพงศกร  รักเถาว์
 
1. นางพรเพ็ญ  พรหมมา
2. นางอุไรวรรณ  จินตนะรุ่งโรจน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.6 ทอง 10 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงกิดาการ  ทวีพรหม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูนวล
3. เด็กหญิงนิตา  สงประเสริฐ
4. เด็กหญิงปริยฉัตร  มีบุญมาก
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ใจอ่อน
6. เด็กหญิงภธรวดี  สวัสดี
7. เด็กหญิงยมลพร  เดชะบุญ
8. เด็กหญิงยมลภัทร  เดชะบุญ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุคนธากรณ์
10. เด็กหญิงเบญจพร  โกษาพงค์
 
1. นางบุษบา  ดวงขจี
2. นางพรเพ็ญ  พรหมมา
3. นางอุไรวรรณ  จินตนะรุ่งโรจน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณี  คะเนสม
2. เด็กหญิงญานิภา  โนรัตน์
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พัดปาน
4. เด็กหญิงปริญญา  ชูรัตน์
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  คงทน
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรหมสันติกุล
7. เด็กหญิงปัทวีภรณ์  ปัญญากุล
8. เด็กหญิงภัทรกันย์  แสงกระจ่าง
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พละบุญ
10. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  อิวิโส
11. เด็กหญิงสิริพร  โยธาศรี
12. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ทองเรือง
13. เด็กหญิงสุภาพร  เส้งสุย
14. เด็กหญิงสุอรวรรยา  สุทิน
15. เด็กหญิงเนตรชนก  เกิดโต
 
1. นายจรัญ  เพชรเพ็ง
2. นางสาวพรทิพย์  ช่วยนุ่ม
3. นางสิริรักษ์  มิตรกระจ่าง
4. นางโสภา  พรหมแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  จิตเส้ง
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  พรหมคีรี
2. เด็กหญิงยอดธิดา  อรทัย
 
1. นางปราณี  จิตสงคราม
2. นายมานพ  ไชยพงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงชารอฟีนา  ไชยเภท
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นุ่นนุ่ม
6. เด็กหญิงณัฏฐากร  คงเพชร
7. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รัตนพันธ์
8. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
9. เด็กชายธนธรณ์  พ่วงคง
10. เด็กชายธราดล  สมวงศ์
11. เด็กหญิงนวลรัตน์  เสือแสง
12. เด็กชายภูวเดช  ขาวนวล
13. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
14. เด็กชายศรัณย์  จันทรักษ์
15. เด็กชายศุภเชษฐ์  อุตมะ
16. เด็กหญิงสบงกช  ไชยพงษ์
17. เด็กหญิงสิริวิมล  ปานเนื่อง
18. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
19. เด็กหญิงหัชชพร  โชติ
20. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
21. เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  ปัญญาวุธ
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
2. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
3. นางสาวประภาณี  สบเหมาะ
4. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
5. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
6. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมพันธ์
 
1. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กชายสันติ  กันไพเราะ
 
1. นางขวัญตา  นวลแป้น
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1. เด็กหญิงชุติภา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพบำหลาบ
3. เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  กำเหนิดมณี
4. เด็กหญิงสุชานาถ  ลายปาน
5. เด็กหญิงสุปรีญา  ท้วมเพ็ง
6. เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  ดวงแป้น
 
1. นางสาวปาริขา  ดารากัย
2. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
3. นางสาวรัชดาวรรณ  เพ็ชรพันธ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. นางสาวเนตรชนก  คงกำเนิด
2. เด็กหญิงโชติกา  สมมุ่ง
 
1. นางชนิดา  ส้มแป้น
2. นายบัญชา  บุญทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชินภัค  ฉลาดแฉลม
 
1. นางกอบกุล  สงสุวรรณ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. นางสาวกัญริษา  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คิดขยัน
3. นางสาววริสรา   สมัยอ่อน
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชุมทอง
5. เด็กชายอาทิตย์  พอศรีชัย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  หนูพรหม
2. นางอัญธนา  ยิ่งยงค์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78.67 เงิน 10 โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงรัญชนา  จันทร์จำปา
2. เด็กหญิงวสุนันท์  สุขโต
3. เด็กหญิงอรัส  เหมหมัน
 
1. นางสาวสายสัมพันธ์  อึ้งวิริยะกุล
2. นางเณริศา  สุดคิด
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กชายธนกฤต  อาจมีแก้ว
2. เด็กหญิงแสงดาว  ฉิมเกื้อ
 
1. นางสาวนิรมล  วาระเพียง
2. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองแคว 1. นายกันตพงศ์  จันทรภักดี
2. นายวีระพงศ์  ศรีอุดม
 
1. นางสาวสมคิด  มุสิกะโรจน์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายณัฐภัค  ฮ่งกุล
2. เด็กชายบูรพา  ตรีธาสุข
3. เด็กชายพัฒนพันธ์  เครือคง
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
2. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
20 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงสุูธาสินี  เมืองจันทร์
2. เด็กชายอนาวิล  สมคง
 
1. นางสาวสุนิศา  เมืองสุวรรณ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายก้องภพ  พลหาญ
2. เด็กชายนพดล  ไหมดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  เทพรักษ์
 
1. นางจิราภรณ์  นาวารัตน์
2. นางยุวดี  เพชรดำ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงชาลิสา   ส้มแป้น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจ๊ะสา
3. เด็กหญิงธนัชชา  พงศ์สุวรรณ
4. เด็กชายปิยะภัฏ  คงพันทุกข์
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คงมา
6. เด็กหญิงวรรณกมล  คำเสนาะ
 
1. นางนงเยาว์   ซ้ายหั่น
2. นางยุพิณ  รักขพันธ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นางสาวกุลณัฐ  ทรงศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กิจวิจิต
3. นางสาวนภัสวรรณ  นราพงค์
4. นางสาวนฤมล  เวทยาวงศ์
5. นางสาวปภัศรา  คีรีพันธุ์
6. เด็กหญิงพัชราพร  พรประเสริฐ
 
1. นางประภา  ผกากรอง
2. นายสมโชค  สวนกูล
3. นางอุรารัตน์  มัจฉาชาญ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ทองมีสุข
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ใจห้าว
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ชื่นชม
 
1. นางบุศราภรณ์  พิชัยฤกษ์
2. นางพัชราพร  ทรงอารมภ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงทักชิยา  ปักสงค์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงศรัณยา  โนรัตน์
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.99 ทองแดง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงจันจิรา  หวันเหล็ม
 
1. นางสุปรางค์ทิพย์  หล้าหลั่น
 
27 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองใหญ่
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เต็นภูษา
 
1. นางธนาภา  เอี่ยมทรัพย์
2. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้
 
28 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.98 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1. เด็กหญิงพัชรี  แก้วทวี
2. เด็กชายไกรสร  เลิศล้ำ
 
1. นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์
2. นายสุวิท  พรหมมา
 
29 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.99 ทอง 8 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  ไตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธิสา  ใจห้าว
 
1. นางตวงรัตน์  สินทรัพย์
2. นางสาวสุพัตรา  งามคม
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   มาสชิวหะ
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายศุภกิตต์  ขาวอินทร์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนวัดกลาง 1. นายปฏิภาณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงอาฑิตยา  ทองใหญ่
 
1. นางจุรี  สิทธิไชย
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ยีสะมะแอ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดันงา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โต๊ะเด็น
 
1. นางสุปรางค์ทิพย์  หล้าหลั่น
2. นางอรวรรณ  พละบุญ
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงญาดา  กานุง
2. เด็กหญิงพิมวรีย์  กอเซ็ม
3. เด็กหญิงศรัญญา  ขุนหมาด
 
1. นางสุปรางค์ทิพย์  หล้าหลั่น
2. นางอรวรรณ  พละบุญ
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8    
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงวัลยา  ยีสะมะแอ
2. เด็กหญิงอารียา  รักษาสัตย์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ยีหมาด
 
1. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
2. นางเกษร  รักดีช่วย
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชญานิน  ศิริสุข
2. เด็กหญิงซุรยาตี  มณี
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ไชยวาริน
 
1. นางสาวผกาวัลย์  ซังปาน
2. นางสุวรรณี  น่วมหมุน
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงชญานี  ปอเลาะห์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  จิตรนารี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ดาขลี
 
1. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
2. นางอรวรรณ  พละบุญ