สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงช่อลัดดา   รักกลิ่น
 
1. นางสิริพร   วัยสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพิกุล 1. เด็กชายชัยรัตน์   ชังคะนาค
2. เด็กชายชานนท์   จันจินดา
3. เด็กหญิงนันทพร   พุฒซ้อน
 
1. นางชื่นชีวา    หมีพู
2. นางสาวหนึ่งนุช    ผลปราชญ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จ่าอยู่
2. เด็กชายณัฐชนน  รอดอาวุธ
3. เด็กชายนภัส  ลิ้มสุวรรณ์
 
1. นางนรวรรณ  ดีอาจ
2. นางสาววิไลลักษณ์  สาระพิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1. เด็กชายนันทณัฏฐ์  เดชครุฑ
 
1. นางสาวคัทรียา  เกษกำจร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าโก 1. เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายชำนาญ  ทองวิชิต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีวารี
2. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
3. เด็กหญิงธนพร  นาคราช
4. เด็กหญิงธัญรดา  ปานเทวัญ
5. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
6. เด็กหญิงภัทราพร  ภิญโญ
7. เด็กหญิงรักษณาลี  จาดภักดี
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานพิม
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
10. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  นิสิตคุณากร
12. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวนารถ
13. เด็กหญิงอรวรรยา  พิมพาเพ็ชร
14. เด็กหญิงเนติกานต์  จันทร์อิ่ม
15. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาสกร  สิงห์ปาน
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73.67 เงิน 10 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร
 
1. นางนงลักษณ์  โอสถานุเคราะห์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายภูมิภัทร  บุญศรีโรจน์
 
1. นางสมใจ  สุขเกษม
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วพนม
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางศิริลักษณ์  สกุลผ่องพรรณ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายณัฐพล  พงษ์สุข
2. เด็กชายภานุพงษ์  บุษบรรณ์
3. เด็กชายวัชระ  กุดวงค์แก้ว
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
2. นางสุรีรัตน์  โตเขียว
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สุวพงษ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์สังข์
3. เด็กชายเจษฎา  ทองแดง
 
1. นายมงคลชัย  หร่ำพึ่ง
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์