สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงช่อลัดดา   รักกลิ่น
 
1. นางสิริพร   วัยสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพิกุล 1. เด็กชายชัยรัตน์   ชังคะนาค
2. เด็กชายชานนท์   จันจินดา
3. เด็กหญิงนันทพร   พุฒซ้อน
 
1. นางชื่นชีวา    หมีพู
2. นางสาวหนึ่งนุช    ผลปราชญ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1. เด็กชายนันทณัฏฐ์  เดชครุฑ
 
1. นางสาวคัทรียา  เกษกำจร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าโก 1. เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายชำนาญ  ทองวิชิต
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วพนม
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางศิริลักษณ์  สกุลผ่องพรรณ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายณัฐพล  พงษ์สุข
2. เด็กชายภานุพงษ์  บุษบรรณ์
3. เด็กชายวัชระ  กุดวงค์แก้ว
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
2. นางสุรีรัตน์  โตเขียว
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สุวพงษ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์สังข์
3. เด็กชายเจษฎา  ทองแดง
 
1. นายมงคลชัย  หร่ำพึ่ง
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์