สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จ่าอยู่
2. เด็กชายณัฐชนน  รอดอาวุธ
3. เด็กชายนภัส  ลิ้มสุวรรณ์
 
1. นางนรวรรณ  ดีอาจ
2. นางสาววิไลลักษณ์  สาระพิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีวารี
2. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
3. เด็กหญิงธนพร  นาคราช
4. เด็กหญิงธัญรดา  ปานเทวัญ
5. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
6. เด็กหญิงภัทราพร  ภิญโญ
7. เด็กหญิงรักษณาลี  จาดภักดี
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานพิม
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
10. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  นิสิตคุณากร
12. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวนารถ
13. เด็กหญิงอรวรรยา  พิมพาเพ็ชร
14. เด็กหญิงเนติกานต์  จันทร์อิ่ม
15. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาสกร  สิงห์ปาน
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73.67 เงิน 10 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร
 
1. นางนงลักษณ์  โอสถานุเคราะห์