สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงจันทิรา  คูสูงเนิน
 
1. นางกำไล  กันธิยะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พันธุ์กสิกรรม
2. เด็กชายธานินทร์  ทับทิม
 
1. นางวิไล  จันทร์สงเคราะห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิจิตร  ไสยาสน์
2. เด็กหญิงสุพิทย์  ปาระพงษ์
3. เด็กชายอดิศร  ขิงสันเทียะ
 
1. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
2. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.25 ทอง 4 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศา  พรรณเจริญ
 
1. นางสาววรพรรณ  เอมเอี่ยม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดเกาะเปา 1. เด็กหญิงลลิตา  ซาบุตร
 
1. นางสาวประภาศรี  เรือนทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเดช
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายปรัญชัย  ชาญเชาว์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายธนากร  คัมภิรานนท์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายจิรายุ  บุญยะกา
2. เด็กชายฐิติพงษ์  แจ้งเจน
3. เด็กหญิงดลพร  มูลเสนา
4. เด็กชายทศพล  คนขำ
5. เด็กหญิงนภาพร  แจ้งต่าย
6. เด็กหญิงนันธิชา  เต่าทอง
7. เด็กหญิงนีราพรรณ  สระขุนทด
8. เด็กหญิงนีราภา  สระขุนทด
9. เด็กหญิงบุญมา  สุวรรณ
10. เด็กชายปฏิภาน  ยอดดี
11. เด็กหญิงปรียานุช  มนัดไธสง
12. เด็กชายปิยะพงษ์  รุ่งโรจน์
13. เด็กชายพลวัฒน์  ไอทา
14. เด็กหญิงวิริยา  ราชวัฎร์
15. เด็กชายวุฒิไกร  กล่ำทอง
16. เด็กชายสมพล  แสนสุภา
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิรักษ์
18. เด็กหญิงสุนิสา  บุพเพ
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชูเฉลิม
20. เด็กชายอิทธิเดช  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางกนกวรรณ  เดือนดาว
2. นางสาวฐิติพร  สุวรรณภูมิ
3. นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
5. นางเรณู  เกื้อหนองขุ่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายนฤพล  คำศรี
2. เด็กหญิงปาริชาต  วิเศษวงษา
3. เด็กชายพลวัต  บุญแผ้ว
4. เด็กหญิงศิรินภา  ปัญญามี
5. เด็กหญิงเมธาวี  ผลแก้ว
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นายรุ่ง  จะนต
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายธนพล  เรียนฉิมพลี
2. เด็กชายพงศ์ระพี  เหิมขุนทด
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  หึกขุนทด
2. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ม่วง
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย  ไกรรอด
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายกิตติชัย  บุตรประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เผ่ากระนวน
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
2. นางธีรนาฎ  โภคา
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75.83 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวดขุนทด
2. เด็กหญิงสุภิดา  ช้างบุ
 
1. นางศตพร  สะศรีแสง
2. นางสาวศศิธร  ลุนไทโย
 
15 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงปวีณา  บูโฮม
2. เด็กหญิงพิดาภรณ์  สุผามาลา
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำพร
2. นายสุชาติ  คำพร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปรภาว์  ดำสนิท
2. เด็กหญิงปัทมา  ทวีบุตร
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เผ่าคง
 
1. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
2. นางอุไรวรรณ  มาลัยมาตย์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายฉลอง  พระลักษณ์
2. เด็กชายชินกฤต  อิ่มจิตร
3. เด็กหญิงสุธามาศ  คันศร
 
1. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
2. นางยุพิน  มงคลไทร
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงออม  ไทยทวี
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายจิรพงศ์  เรือนไทย
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐพล  น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงสุมณทา  แก้วพลาย
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ขันติวงษ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ณัฐฐ์ธนานนท์
2. นายสามาตร  นามปาน