สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิลึก
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงปฐมพร   แหวนเพ็ชร
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญโพธิ์
2. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงฐิติมล  โสดา
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.5 เงิน 6 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญมี
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  สุขพัฒนานรากุล
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางอุไรวรรณ  ชาวนา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธงวิชัย
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์โสภา
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงธนพร  ทิพย์มาลา
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายศิวัช  เงินกระจ่าง
 
1. นายประจวบ  เรืองชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิภาวี   นิ่มจำนงค์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภูธเนศ   คล้ายสมมุติ
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวรรณษา   มาลัยกุล
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมณเทียณ  แก้วแสงทอง
 
1. นางฉลองรัตน์  เผือกพยงค์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายนรภัทร  ทองบัว
 
1. นายวิวัฒน์  บุญประสม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธีรภัทราพร   งามนิธิจารุเมธี
 
1. นางพิมทิพย์   บัวสนิท
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฏ์  อยู่ศรี
2. เด็กชายธนภูมิ    สนจันทา
3. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
4. เด็กหญิงนันทวิภา    แก้วพินิจ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา    แก้วแสง
6. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
7. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
8. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
9. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
 
1. นางนิตยา  บุญประเทือง
2. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฎ์  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   เวียงวงษ์
3. เด็กหญิงตะวัน   ยุทธกิจเสรี
4. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทา
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงนภัสสร   แก้วแสง
7. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
8. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
9. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แก้วแสง
10. เด็กชายภูธเนศ  คล้ายสมมุติ
11. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
12. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
13. เด็กหญิงศศิวิมล   คุ้มวงษ์
14. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
15. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
 
1. นางนิตยา   บุญประเทือง
2. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
3. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
4. นางเรียมวิไล   เรืองธีรวงศา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นางศุภภร  คันทะมาลา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 12 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงณิธาภัทร  ใจสว่าง
 
1. นางสาวบุญเรือง  สวนสุข
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 11 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐชนน  น้อยเจริญ
 
1. นางละออง  พุกเฉื่อย
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงนันทนี  ว่องไว
2. เด็กชายวรณัฐ  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กชายวรวุฒิ  เพ็งยอด
 
1. นายชาติชาย  จรบุรี
2. นางมาลัย   ทัพหมี
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
2. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
2. นางพยอม  คงเจริญ
 
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน 7 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวุฒิชัย  รอดพริก
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางณัฐกานต์  ไชยนันทน์
2. นางสาววราภรณ์  สกุลวิชัย
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายปฎิภาณ  ภู่มณี
 
1. นายสมเกียรติ  ทองนวล
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงนันทิชา  หาญมนตรี
 
1. นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจณิสตา   พรมอ่อน
2. เด็กหญิงธาศิณี   คล้ายโต
3. เด็กหญิงพิชยา   พรมอ่อน
4. เด็กหญิงสรนันท์   มาเทศ
5. เด็กหญิงสาธินี   สกุลมี
6. เด็กหญิงเปมิกา   แก้วไพรชัฎ
 
1. นางจีรนุช   รัตนโชติพานิช
2. นางสาวสุวรรณา   ตันเจริญ
3. นางอัญชลี   ทับทิม
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์อุบล
 
1. นายธงชัย  บุญมา
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เทียนกันเทศ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงธิติกาญจน์  เรือนเพ็ชร
4. เด็กชายภูมิวัฒนา  อ่วมตาก
5. เด็กหญิงวรินยา  อยู่สบาย
6. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนาธร
7. เด็กชายเฉลิมพล  เทียนนาวา
 
1. นางสาวจิราพร  สำราญ
2. นางสาวปนัดดา  ฟักน่วม
3. นางสาววราภรณ์  สกุลวิชัย
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายจักรภัทร  หลวงนาม
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
3. เด็กชายธนาดล  เส็งเอี่ยม
 
1. นางชำมะนาด  พลเจียก
2. นางศิริวรรณ  จันทนา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายมานะ  บุญนาค
2. เด็กชายสมชาย  ตาป้อม
 
1. นายทวีศักดิ์  ฉัตรเกตุ
2. นางสาวบุญเชิด  แย้มสัจจา
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.32 เงิน 9 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐพล  พันฉนวน
2. เด็กชายพงศ์พลิน  ศรกาญจนอัมพร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์อุไร
 
1. นายสมเกียรติ  อินทรสอน
2. นายสุพาส  ปรียาโชติ