สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายปรมี  บัวคำ
2. เด็กชายปัญญา  ปานโพธิ์
3. เด็กชายวรภาส  ศุภกรพิชาญ
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส  ประสีระเตสัง
2. นางสาวสุภาภรณ์  เปาริบุตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลดา  ดอนลาดลี
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  เทียมรักษ์
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงทัศสิกา  ศักดิ์เสือ
2. เด็กหญิงสุชาวดี   แสนสำโรง
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์
2. นายสนทยา   เผือกเวช
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกสานติ์  อติชาตสินธพ
2. เด็กชายชานนท์  นวลแม้น
3. เด็กหญิงทิพย์วิมล  พูนศรีธนากูล
4. เด็กชายธนภัทร  มีสมสิบ
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กระจ่าง
6. เด็กชายภูมี  เปล่งผึ่ง
7. เด็กหญิงระมิตา  จุติมูสิก
8. เด็กหญิงศศิภา  จ่าพันธ์
9. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แย้มงาม
 
1. นางสาวปณิตา  รุ่งแสง
2. นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ
3. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกนารถ  เทพกิจ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
3. เด็กหญิงชรินพร  เงินเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงธวินันท์  ยั่งยืน
6. เด็กหญิงนันชนก  เอี่ยมฉัตร
7. เด็กหญิงปิ่นชนก  ปานเสน
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นุตรักษ์
9. เด็กหญิงเกวลี  หาญบวรวงศ์
 
1. นางสาวจรัสพร  นพขำ
2. นางสาวดาราวัลย์  กมลสุทธินนท์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณภัทร  ไสยะ
2. เด็กชายพลวรรธน์  หอมศิล
3. เด็กชายรัชพงษ์  นันทริยะศิลป์
 
1. นางจริยา  ศุภพันธุ์มณี
2. นางแววยูง  สุขสถิตย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายธัชกร  ใจน้อม
2. นายธาดา  วีระวิทยกุญชร
3. นายพรภวิษย์  ผลานุสนธิ์
4. นางสาวสุชาวดี  มิตรศิริวัฒน
5. นางสาวสุภาภรณ์  ความเพียร
 
1. นายทศพร  นนทะโชติ
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พูลทรัพย์
2. นายชนาพันธ์  ถิระโคตร
3. นางสาวดวงฤทัย  เหล่านิล
4. นายทรงภพ  พ่วงจินดา
5. นางสาวนคนันทินี  เปลี่ยนแปลง
6. นายนนทกาญจน์  บุญสอน
7. นายนภสร  ราชภูชงศ์
8. นายพงศกร  บัวผึ่ง
9. นายพีรพัฒน์  วิชัยสุนทร
10. นายภาคภูมิ  ทองขำ
11. นางสาววรกานต์  จันทร์กลาง
12. นายวาทิตย์  สิงหรัญ
13. นายศรันย์  กิมตัน
14. นางสาวศิริกาญจน์  ดุลยวิจักษณ์
15. นายศุภฤทธิ์  ทองสุข
16. นายสิทธิศักดิ์  มีนันท์
17. นางสาวสุภาพันธ์  กุมชาติ
18. นางสาวอนุวรรณ  อรัญแสน
19. นายอนุสิกข์  แสนสุรินทร์
20. นายเปรมศักดิ์  คงกระพัน
 
1. นางคมคาย  น้อยสิทธิ์
2. นายทศพร  นนทะโชติ
3. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
4. นางวีรยาพร  โพธารส
5. นางเกื้อกูล  คารีขันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจตุพล  แสงทอง
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 81.17 ทอง 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมนฉัตร์  อ่ำมี
2. นางสาวกมลวรรณ  คงสถิตย์
3. นางสาวชนัญญา  โกลาหะฬะ
4. นายชนาธิป  จันทร์ตะคุ
5. นายชัยพินันท์  ยิ้มแย้ม
6. นายทศพร  หรั่งเล็ก
7. นายธีรุตม์  มูลจันทร์
8. นางสาวนภัสสร  เปียจันทร์
9. นายนิติพงษ์  สารศรี
10. เด็กชายปฐมวรรธน์  ดีจันทร์
11. นายปณต  รอดกลาง
12. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต้นจันทร์
13. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ต้นจันทร์
14. นายพชรพล  จอกสถิตย์
15. เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสมทิพย์
16. นายพรพิพัฒน์  เรียบร้อย
17. นางสาวพรพิมล  ชาวห้วยหมาก
18. นางสาวพัชรวลัย  อมรดลพิพัฒน์
19. นางสาวพุธิตา  สืบสา
20. เด็กชายภาคภูมิ  เกษสี
21. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วคงคา
22. นางสาวรัตติยาพร  เทศสลุค
23. นางสาววรัญญา  จันทร์วิจิตร์
24. เด็กชายวรากร  อ่ำเมือง
25. นายวัฒนพงศ์  ชำกูล
26. เด็กหญิงวัลยา  อ่วมนุช
27. นางสาวศศรักษ์  จุลละมณฑล
28. นายศักดิพงษ์  สาณศิลปิน
29. นางสาวษิญาภา  วัฒนศรี
30. นางสาวสุจิตรา  อภิญญา
31. นางสาวสุชานาฎ  แก้วแจ่ม
32. นางสาวสุภัสสร  แก้วแจ่ม
33. นางสาวสุภาวดี  รื่นอารมณ์
34. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ปุจฉาการ
35. นางสาวอารดา  ช่วงฉ่ำ
36. นางสาวเจตนิพิฐ  เดชดี
37. เด็กหญิงเจนนิสา  จันทะเวหา
38. นางสาวเมทินี  หัสดียศ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
2. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษฐ์
3. นางสาวภริตา  ทิมขำ
4. นายมหิธร  ธิติปวัฒน์
5. นายวสะ  ภูวงศ์
6. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
7. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
8. นางสาวอารีย์  พรานเจริญ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชุณห์ไกรพิชญ์  สุขสมทิพย์
2. นายทัตเทพ  ปั้นทอง
3. นายนนทวัฒน์  มนูญญา
4. นายภาคภูมิ  หลักด่าน
5. นายวทัญญู  เชียรประภา
 
1. นายมหิธร  ธิติปวัตน์
2. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์คำ
2. เด็กชายศุภกร  วีระเพ็ชร์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  พิศดาร
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วงศรีเฮ้า
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  หัสดี
2. เด็กหญิงณัฐอานงค์  กัญชาญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณารัชตสกุล
 
1. นายสุขุม  ศุภศิริ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์