สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงเส็ง  ต้นตาล
 
1. นางสาวภัทรสุภา  ทองจีน
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นางสาวสุภาพร  ออมสิน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วรน้อย
3. เด็กหญิงโชติกา  เลิศมังกร
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
2. นางอุษา  ตันตระกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงดลพร  ธรรมการุณย์
 
1. นางสุดฤตา  จันทร์งาม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โตษะณีย์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงจิตราพร  สิงหาคม
3. เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
4. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรืองวงศ์
5. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
6. เด็กหญิงตาลตะวัน  ทีโพนทัน
7. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ละวีวัลย์
8. เด็กหญิงฟ้า  จันทร์รอด
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวรัชนี  รัตนา
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัลยานี  คำหยาด
2. เด็กหญิงตริตาภรณ์  ปรีชานุวัฒน์
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทศทอง
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรง
2. นายพิชิต  ลิอินทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิญา  ภิญโญโชค
2. เด็กหญิงเดือนฉาย   อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางกัลยา  จุลเดชะ
2. นางสาวนิศากร  ดีแจ้ง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 1. นายพุฒิชัย  หุ้มแพร
 
1. นายรังสรรค์  จือศานติ
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชินรังคกุล
2. เด็กชายพีรภัทร  ตามชัย
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
11 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายชินพัฒน์  จารุจันทร์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  คูณชัย
3. นายณัฐวี  บุญเลิศสุวรรณ
4. เด็กชายธีรภัทร  เสริมศรี
5. เด็กชายปกรณ์  ชัยสันต์
6. เด็กชายพีรวัส  สมไทย
7. เด็กชายสุรินเทพ  ทัดท่าทราย
 
1. นายกวิน  รอดแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
3. นางสาววิลาสินี  เภาพาน
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 12 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิจิตรสุวรรณ
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.666 เงิน 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายจักรินทร์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวริศรา  สินฐนาภัทร
 
1. นางสาวปนัฏฐา  สุนทรมัจฉะ
2. นางสาวสุธาทิพย์  หัวเพชร
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายธนาคม  ศุภวิสุทธิ์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายพีรพล  เจตสินไพศาล
 
1. นางสาวจิราพร  แสนสุข
 
16 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายจารุพันธ์  สมศรี
2. เด็กชายปวรุตม์  ขาวเหลือง
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางศศินา  รักปาน
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  โหว่ภักดี
2. นายเจตริน  วงศ์แห่งมิตร
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุเดช  ปิ่นคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยกุล
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายณัฐวี  บุญเลิศสุวรรณ
2. เด็กชายปริญญา  สำราญดี
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลการณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น