สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงฟัฏลา   การีจิ
 
1. นางเพ็ญสิริ  นงรัตน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 1. เด็กชายจิรพงศ์   พรหมชาติ
2. เด็กหญิงนัฐภรณ์  จริยาณวัตร
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  รอดอนันต์
 
1. นางสาวนิธี  ทองไหม
2. นางสาวเปรมจิตต์   ชัยแก้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงยลดา  ยอดเสาร์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขุนเพชร
 
1. นางเพ็ญศรี  วงศ์ประดิษฐ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอัตตรกียะห์อิสลามียะห์ 1. เด็กหญิงดามิญา  ไชยลาภ
 
1. นายซูกีปลี  เชิงโต๊ะ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอัตตรกียะห์อิสลามียะห์ 1. เด็กหญิงอาวาฏิฟ  อูมา
2. เด็กหญิงฮาวารี  สะมูเดง
 
1. นายซูกีปลี  เช็งโต๊ะ
2. นางนุยีฮันนี  เจ๊ะอูมา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแปีะบุญ 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  อาแว
2. เด็กหญิงยาซมี  มาหามะ
 
1. นางนวลสวาท  หงษ์แสงวัฒนา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กชายมูฮัมมะซูลกิฟลี  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  บือราเฮง
3. เด็กหญิงวิญะดา  ดำละเอียด
 
1. นางสาวจิรนันท์  อรชร
2. นางสาวนุรไอนี  มูซอ