สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1. เด็กชายสะอารี  มะแซ
2. เด็กชายอับดุลอามีน  เสาร์ภู
 
1. นายชนธัญ  เซ่งศรีแดง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 55.3 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงซัมสียะห์   อาลี
2. เด็กหญิงซูไรดา  เจ๊ะเล๊าะ
3. เด็กหญิงซูไรดา  กระโด
4. เด็กชายซูไอลี  เจะสนิ
5. เด็กหญิงตัรมีน  เจ๊ะเต๊ะ
6. เด็กหญิงต่วนนาซีเราะห์  ต่วนบือซา
7. เด็กหญิงนันทกานต์  โต๊ะซือแต
8. เด็กหญิงนัสฟูร์  สาและ
9. เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  มาแนง
10. เด็กหญิงนิบายัน   นิบอซู
11. เด็กหญิงนิอัยเซาะ  ตาเยะ
12. เด็กหญิงนิอิบตีซาน  โซะนิเปาะ
13. เด็กหญิงนูรีฮัน  หะยีเจ๊ะสนิ
14. เด็กหญิงพาตีเมาะ  ซาเฮาะ
15. เด็กหญิงฟัตนีนูลอาย  การี
16. เด็กหญิงฟาดีรา  โต๊ะซือแต
17. เด็กหญิงฟาตีมะห์  แนหะ
18. เด็กหญิงฟารีดา  ยูโซ๊ะ
19. เด็กหญิงฟารีนี  หะยีแยนา
20. เด็กหญิงฟูลัยละห์  กูโน
21. เด็กหญิงภาซีหะ  ปะจูศาลา
22. เด็กชายมะกอเซ็ง  สะอะ
23. เด็กหญิงมารายานี  อาหะมะ
24. เด็กหญิงสูฮัยลา  เจ๊ะฮามะ
25. เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะมะ
26. เด็กหญิงอาซิยะ  เจ๊ะนิ
27. เด็กหญิงอาร์มณี  เจ๊ะมะ
28. เด็กชายอาลีฟ  เจ๊ะเซ้ง
29. เด็กชายอิรฟาล  ดุรอแม
30. เด็กชายฮาฟีซี  มะมิง
31. เด็กหญิงแวนี  มะเนาะ
32. เด็กหญิงโซรายา  เจ๊ะเตะ
33. เด็กหญิงโซเฟีย  ยาซูโกะ
34. เด็กหญิงโซเฟีย  ตาเยะ
35. เด็กหญิงโรสณี  อิซอ
 
1. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
2. นายมะสัยกี  ฮีแต
3. นายสาโรช  คงสอนหมาน
4. นางสุณิสา   พันธ์ทิพย์
5. นางสุมิตตา  ยุวธนานนท์
6. นายสุรเดช  ยุวธนานนท์
7. นางสาวอำพร  จิตศัพย์
8. นางอุบลศรี  ส่งศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50.69 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1. เด็กชายมุสรัน  มามะ
 
1. นางซารีป๊ะ  นิกานิ