สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายพงศกร  ใจคำ
2. เด็กชายพงศธร  มะโนศิลา
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
2. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.66 เงิน 12 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วมา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายชญานนท์  ฉัตรทอง
 
1. นางสาวอัมพวัน  เขื่อนคำ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กชายทศพงษ์   คำภิวงค์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ไชยโชค
3. เด็กชายไพฑูรย์  หอมป้อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช  อิทธิพลจันทร์
2. นายวัชรินทร์  กรุณา