สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค
 
1. นางสาวรัตนา  เลิศชัยสุวรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. นางสาวปฐมาวดี  โมกดารา
2. นางสาวลลิตา  จิตวัฒนา
3. นายสว่าง  แซ่จ๊ะ
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นางอรทัย  ส่องเนตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กชายจักริน  บุญอิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลธิจันทร์
3. นายนนทกาล  ตาเขียว
4. นายนายบัณฑิต  บุญคำจอน
5. เด็กชายพัชรพล  ขุนเทพรม
 
1. นายพล  โลนันท์
2. นายแสงตะวัน  จันทยุทธ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพรวนัช  วินโรจน์
2. เด็กหญิงวรกานต์  ไชยอักษร
3. เด็กหญิงสิรินาถ  คันธมน
 
1. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงนิติยา  ดีมาก
2. เด็กหญิงรวิสรา  เสนนันตา
3. เด็กหญิงสายธาร  อินต๊ะเพ็ชร
 
1. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนัสดา  เชียงสอน
 
1. นางธีรารัตน์  คำปาแฝง
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. นางสาวจรรยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวจันทรา  โซ่เงินทอง
3. นางสาวพิชญา  ลีลาเกษม
 
1. นางปริญญา  สวาสดิ์วงศ์
2. นางสุภัตรา  ภูผาคุณ
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงจรรยา  เมฆบังวัน
2. เด็กชายนทีกานต์  โสภะสาระ
 
1. นางสาวนวพัณณ์   วิชานิธิศศักดิ์
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสาคร 1. เด็กชายธีรภัทร์  ถึงสุข
2. เด็กหญิงรสรินทร์  ดวงมณี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บางตะกูล
 
1. นางกัลยา  แก้วภิรมย์
2. นางสาวนิยดา  ปันทะลา
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปันหน้อย
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
11 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายจาย  แซ่หว้า
2. เด็กชายชวลิต  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายชาตรี  แซ่เฮ้อ
4. เด็กชายธีรพล  แซ่โซ้ง
5. เด็กชายนพชัย  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางนงราม  ก๋าวงค์
2. นายวิลาศ  เกษมวัฒน์
3. นางอัญชลี  ทองมา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.9 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยราช
2. เด็กหญิงศุภานิช  โนติ๊บ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อิ่นคำ
 
1. นายกฤษดา  อินแสง
2. นางเพลินจิต  ใจคำ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พระมรพล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถานอุ่น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   ณ น่าน
4. เด็กหญิงธัญญาฎา  สิทธิมงคล
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ธรรมะ
6. เด็กหญิงลดา  แพงสุภา
7. เด็กหญิงสุชาดา  แสงสว่าง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดเหล็ก
9. เด็กหญิงอัยรัตน์  กันทะลือ
10. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  ภูผาอินทร์
 
1. นายมารุต  วงศ์หล้า
2. นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ
3. นางสาวสุรภี  มหายศนันท์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายชวิน  แซ่ว่าง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วรพัฒนะดำรง
 
1. นางพรทิพย์  คุณารูป
2. นายภคสัณห์  วรรณวิไล
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กชายนรวิชญ์  ช้อนกลาง
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กหญิงวิภาดา  ชมนันท์
 
1. นางสุพิน  อะทะยศ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำปลิว
2. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีวิไชย
3. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์นันท์
4. เด็กชายคู่บุญ  ยะใหม่วงศ์
5. เด็กชายจารุวัฒน์  จินะรักษ์
6. เด็กหญิงชนนิภา  วงศ์ซื่อสัตย์
7. เด็กหญิงชนิษฐา  จำปาแก้ว
8. เด็กชายชลน่าน  พานิชอิน
9. เด็กหญิงชั้นบุญ  เชียงปาละ
10. เด็กหญิงญาชิตา  ธิติพลวิภาส
11. เด็กหญิงฐิติชญา  พุทธวงศ์
12. เด็กชายณรงค์ภัทร  ยอดคำ
13. เด็กหญิงณัฐธีรา  สังข์ทอง
14. เด็กหญิงณัฐวิภา  โพธิ์มี
15. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพโสดา
16. เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  ศิริพรอัครชัย
17. เด็กชายธีรภัทร  นันท์ตา
18. เด็กชายนภรักษ์  ตันตระเสถียร
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  พึ่งประภา
20. เด็กหญิงบัณณิกา  เพิ่มเพ็ง
21. เด็กหญิงบุศราคัม  พรมต๊ะ
22. เด็กชายปฐมพล  ธรรมลังกา
23. เด็กชายปวเรศ  ปางน้อย
24. เด็กหญิงปาณิศา  ช่างเอกวงศ์
25. เด็กหญิงปาสิตา  ล้อสินคำ
26. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตางาม
27. เด็กหญิงพรนับพัน  แสนคำ
28. เด็กชายพัทธพล  ฝายนันทะ
29. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เมฆวิไล
30. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อินหล้า
31. เด็กหญิงภัทรลดา  เอี่ยมพันธ์
32. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทะลือ
33. เด็กหญิงวิรัญชนา  วิชา
34. เด็กหญิงวิรัญญา  กุลเรืองธนรัตน์
35. เด็กหญิงสิริกร  ปันชัย
36. เด็กหญิงสิริฉัตร  กรมทะนา
37. เด็กหญิงสุภาวดี  วิมาละ
38. เด็กหญิงอติกานต์  ฤชุโรจน์
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำจิต
40. เด็กชายเธียรศักดิ์  คำยันต์
 
1. นางธัญญาลักษณ์  อิ่นแก้ว
2. นายประเทือง  โนไชยา
3. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
4. นายรังสฤษฏ์  สวนทะ
5. นายสุกฤต  ผ่องโอภาส
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงวนิสลา  เทพอาจ
 
1. นางปรียานุช  จ่าแสน