สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค
 
1. นางสาวรัตนา  เลิศชัยสุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำปลิว
2. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีวิไชย
3. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์นันท์
4. เด็กชายคู่บุญ  ยะใหม่วงศ์
5. เด็กชายจารุวัฒน์  จินะรักษ์
6. เด็กหญิงชนนิภา  วงศ์ซื่อสัตย์
7. เด็กหญิงชนิษฐา  จำปาแก้ว
8. เด็กชายชลน่าน  พานิชอิน
9. เด็กหญิงชั้นบุญ  เชียงปาละ
10. เด็กหญิงญาชิตา  ธิติพลวิภาส
11. เด็กหญิงฐิติชญา  พุทธวงศ์
12. เด็กชายณรงค์ภัทร  ยอดคำ
13. เด็กหญิงณัฐธีรา  สังข์ทอง
14. เด็กหญิงณัฐวิภา  โพธิ์มี
15. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพโสดา
16. เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  ศิริพรอัครชัย
17. เด็กชายธีรภัทร  นันท์ตา
18. เด็กชายนภรักษ์  ตันตระเสถียร
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  พึ่งประภา
20. เด็กหญิงบัณณิกา  เพิ่มเพ็ง
21. เด็กหญิงบุศราคัม  พรมต๊ะ
22. เด็กชายปฐมพล  ธรรมลังกา
23. เด็กชายปวเรศ  ปางน้อย
24. เด็กหญิงปาณิศา  ช่างเอกวงศ์
25. เด็กหญิงปาสิตา  ล้อสินคำ
26. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตางาม
27. เด็กหญิงพรนับพัน  แสนคำ
28. เด็กชายพัทธพล  ฝายนันทะ
29. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เมฆวิไล
30. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อินหล้า
31. เด็กหญิงภัทรลดา  เอี่ยมพันธ์
32. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทะลือ
33. เด็กหญิงวิรัญชนา  วิชา
34. เด็กหญิงวิรัญญา  กุลเรืองธนรัตน์
35. เด็กหญิงสิริกร  ปันชัย
36. เด็กหญิงสิริฉัตร  กรมทะนา
37. เด็กหญิงสุภาวดี  วิมาละ
38. เด็กหญิงอติกานต์  ฤชุโรจน์
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำจิต
40. เด็กชายเธียรศักดิ์  คำยันต์
 
1. นางธัญญาลักษณ์  อิ่นแก้ว
2. นายประเทือง  โนไชยา
3. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
4. นายรังสฤษฏ์  สวนทะ
5. นายสุกฤต  ผ่องโอภาส
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงจรรยา  เมฆบังวัน
2. เด็กชายนทีกานต์  โสภะสาระ
 
1. นางสาวนวพัณณ์   วิชานิธิศศักดิ์
2. นายสิทธิชัย  อุตสาห์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. นางสาวจรรยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวจันทรา  โซ่เงินทอง
3. นางสาวพิชญา  ลีลาเกษม
 
1. นางปริญญา  สวาสดิ์วงศ์
2. นางสุภัตรา  ภูผาคุณ