สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
2. เด็กชายธนาทรัพย์  บุญเสริมสุข
 
1. นายจำนงค์  นิลคง
2. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.8 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุชานุช  ใจปิง
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงกานดา  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงจันจิรา  ปันอิน
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงดวงกมล  บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงดุจเดือน  บัวเหล็ก
7. นายธารินทร์  อุ่นถิ่น
8. เด็กหญิงนันทิยา  ปันอิน
9. เด็กชายปฏิวัตร  สีทอง
10. เด็กชายพงษ์เทพ  บัวเหล็ก
11. เด็กหญิงพิมพา  บัวเหล็ก
12. เด็กหญิงมรกต  อุ่นถิ่น
13. เด็กหญิงมะลิ  บัวเหล็ก
14. เด็กหญิงยุพิน  บัวเหล็ก
15. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวเหล็ก
16. เด็กชายรุ่งสุริยา  บัวเหล็ก
17. เด็กหญิงลัดดา  บัวเหล็ก
18. เด็กหญิงลัย  อักขระ
19. เด็กหญิงลำดวน  บัวเหล็ก
20. เด็กหญิงลำภู  บัวเหล็ก
21. เด็กหญิงวิราวรรณ   บัวเหล็ก
22. เด็กหญิงศิริมาศ  อุ่นถิ่น
23. เด็กหญิงสนธยา  อุ่นถิ่น
24. นายสมคิด  บัวเหล็ก
25. นายสมนึก  บัวเหล็ก
26. เด็กชายสมพร  อุ่นถิ่น
27. นายสมพล  บัวเหล็ก
28. เด็กหญิงสุนารี  บัวเหล็ก
29. เด็กหญิงสุวนันท์  อุ่นถิ่น
30. เด็กหญิงหนึ่งนุช  บัวเหล็ก
31. นายอนันต์  อุ่นถิ่น
32. นายอานุภาพ  อุ่นถิ่น
33. นายเกริกพล  อุ่นถิ่น
34. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเหล็ก
35. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บัวเหล็ก
36. เด็กชายเอกรัตน์  บัวเหล็ก
37. เด็กหญิงแอนนา  ใจปิง
 
1. นายจตุรวิทย์  ซึ่งสมณกุล
2. นางจุฑามาศ  เปียงใจ
3. นางสาวธุวานันท์  สุวนาถ
4. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
5. นางสาววนัสนันท์  สนโต
6. นางวรวรรณ  แสงศิริโรจน์
7. นางสาวอัฉรารัตน์  แข็งแรง
8. นายเอกชัย  ชุมศรี