สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายทักษ์  แปงอุด
2. เด็กชายศุภสิน  กุลสิทธิ์
 
1. นายพสธร  ชูชื่น
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายชลภูมิ  ต๊ะวิไชย
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  นาคสิงห์
3. เด็กชายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์
4. เด็กชายณนนท์   สุทธหลวง
5. เด็กชายณัฐพล   ปัญญาภู
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรศิลป์
7. เด็กชายทินกร  ธนิษฐากัลยกร
8. เด็กชายทิวานนท์   หนองหล่าย
9. เด็กชายธนกร   ปันคำ
10. เด็กชายธนภัทร   จิตอารี
11. เด็กชายน่านนที   เพชรรัตน์
12. เด็กหญิงประกายมาศ  แสนยอง
13. เด็กหญิงปิยดา  ชาวเทิง
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  ป้อมสุวรรณ์
15. เด็กชายภัคพล  แสวงคุณ
16. เด็กชายรัชชานนท์  เนตรทิพย์
17. เด็กชายวัชรศักดิ์  ชาวส้าน
18. เด็กชายอภิวัฒน์   จันทร์สุ
19. เด็กชายอรรถพล  สุทธหลวง
20. เด็กชายอัชฌาวัฒน์   บางพาน
 
1. นางณิชาภัทร  ตุ่นใจ
2. นายทิวากร  ทันเที่ยง
3. นายวิชาญ  ใบยา
4. นายสุวิทย์  สวนดอกไม้
5. นางอัญมณี  ระวังการ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงชนกานต์  กิตติยังกุล
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
8. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ยืนยงกุล
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงปลิดา  แซ่ว่าง
8. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
10. เด็กชายพิสิฐ  แซย่าง
11. เด็กหญิงภัทธิศรา   ยืนยงกุล
12. เด็กชายภานุวัฒน์   เฉลิมบุญฤทธิ์
13. เด็กหญิงมาลิดา   ยืนยงกุล
14. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
17. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   สกุลณัฐ
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว่าง
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
20. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ว่าง
21. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นางนปภัช  ภัคนันทพร
2. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
3. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
4. นายสันชัย  ศิริลักษณ์
5. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
6. นายเพชร  คำครุฑ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนิมิตร  แก้วโก
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แสงพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
2. นางศุภวรรณ  สุภา
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงณภัทร  สารถ้อย
2. เด็กหญิงนวนันท์  เย็นใจมา
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
13 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงซอ  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงนาตยา  บัวเหล็ก
3. เด็กชายประทิน  บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงมัณฑนา  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชิตธิชัยพร
 
1. นายกฤตณ์  ปัทถาพงษ์
2. นายกฤษธนศักดิ์  อุ่นถิ่น
3. นางสาวปิยะพร  สุมทุม
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.65 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปรารถนา   ขอดเตชะ
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง 6 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. นายสุชาติ  ใจปิง
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงนงนุช  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงมยุรี  บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงอำพร  บัวเหล็ก
 
1. นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี
2. นายอัชฎาวุฒิ  เขียนนา
3. นายเอกชัย  ชุมศรี
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงกตัญญู  ฮั่งแสง
2. เด็กหญิงกันตยา  แก้วอุด
3. นายวชิระ  อินทร์คำ
4. เด็กหญิงสุชานาถ  แสงธรรม
5. นางสาวสุพัตรา  กันทา
6. เด็กหญิงอ่อนยานุช   พิศจารย์
7. นางสาวเบญจวรรณ  เครือแปง
 
1. นางสาวนิภา  แซ่ลิ้ม
2. นางสมร  สุทธหลวง
3. นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายชูพงษ์   สุต๋า
2. เด็กชายธีปภณ  รวดเร็ว
3. เด็กชายสิทธิโชติ    สุต๋า
 
1. นายจิระพงษ์   คำวงค์
2. นายสันทัด  คำยันต์