สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายทักษิณ  เชวงนุสรณ์
2. เด็กชายปฐวี  ฑีฆาวงค์
3. เด็กชายเยอ  แซ่ย่าง
 
1. นางนันทิยา  ไชยสลี
2. นางสาวปวีณา  แก้วตา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย  แปงอุด
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ปันอิน
3. เด็กชายธวัช  อุ่นถิ่น
4. เด็กชายนฤเบศร์  ใจปิง
5. เด็กชายนลธวัช  ช่างเงิน
6. เด็กชายวันเฉลิม  ใจปิง
7. เด็กชายสมเกียรติ  ใจปิง
8. เด็กชายสาธิต  ใจปิง
 
1. นายกรวัฒน์  โนพิยะ
2. ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร  มหาวงค์
3. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายชานน  ยะแสง
2. เด็กชายวรุตม์  กิตินันท์
 
1. นางกาญจนา  จันต๊ะ
2. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวกนกรัตน์   เกตุสลวย
2. นายสมสวัสดิ์  แซ่ว้าง
3. นายอาทิตย์  อุตรชน
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 71.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงกุลสินี  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงภัทธิศรา   ยืนยงกุล
6. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
7. เด็กหญิงมาลิดา   ยืนยงกุล
8. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
 
1. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญชนก  อินต๊ะแสน
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุนิษา  หม่อมฤทธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช