สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
2. เด็กชายธนาทรัพย์  บุญเสริมสุข
 
1. นายจำนงค์  นิลคง
2. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายทักษ์  แปงอุด
2. เด็กชายศุภสิน  กุลสิทธิ์
 
1. นายพสธร  ชูชื่น
2. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายชลภูมิ  ต๊ะวิไชย
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  นาคสิงห์
3. เด็กชายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์
4. เด็กชายณนนท์   สุทธหลวง
5. เด็กชายณัฐพล   ปัญญาภู
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรศิลป์
7. เด็กชายทินกร  ธนิษฐากัลยกร
8. เด็กชายทิวานนท์   หนองหล่าย
9. เด็กชายธนกร   ปันคำ
10. เด็กชายธนภัทร   จิตอารี
11. เด็กชายน่านนที   เพชรรัตน์
12. เด็กหญิงประกายมาศ  แสนยอง
13. เด็กหญิงปิยดา  ชาวเทิง
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  ป้อมสุวรรณ์
15. เด็กชายภัคพล  แสวงคุณ
16. เด็กชายรัชชานนท์  เนตรทิพย์
17. เด็กชายวัชรศักดิ์  ชาวส้าน
18. เด็กชายอภิวัฒน์   จันทร์สุ
19. เด็กชายอรรถพล  สุทธหลวง
20. เด็กชายอัชฌาวัฒน์   บางพาน
 
1. นางณิชาภัทร  ตุ่นใจ
2. นายทิวากร  ทันเที่ยง
3. นายวิชาญ  ใบยา
4. นายสุวิทย์  สวนดอกไม้
5. นางอัญมณี  ระวังการ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงดาว  ภูมินัน
5. เด็กชายพงษ์ธารินทร์  แซ่ว่าง
6. เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
8. เด็กชายเอกราช  แซ่ย่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น