สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
 
1. นางลำเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณฐนน  เทอดไพรสันต์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กชายพิทักษ์  สารารัมย์
2. เด็กหญิงอภิญญา  คมพิมาย
3. เด็กชายเกรียงไกร  เบิกบาน
 
1. นายนิพล  อินนอก
2. นายนิลรัตน์  จันทร์จำเริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  บุญมี
2. เด็กหญิงอินทิรา  เสาโร
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พะเนิกรัมย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไตรจักร
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชะรุงรัมย์
 
1. นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์
2. นางสาวสิรกาญจน์  สาริกุล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 9 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวิชญ์พล  ปริวัฒนศักดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  พางาม
 
7 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อานไธสง
2. เด็กหญิงปภาวดี  ช่วยจะโป๊ะ
3. เด็กชายอนุชา  พึ่งพิง
 
1. นางทิวาพร  ธนานุกูล
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยสิทธิ์ณธี
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.65 ทอง 9 โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชิมรัมย์
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ