สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กชายพิทักษ์  สารารัมย์
2. เด็กหญิงอภิญญา  คมพิมาย
3. เด็กชายเกรียงไกร  เบิกบาน
 
1. นายนิพล  อินนอก
2. นายนิลรัตน์  จันทร์จำเริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  บุญมี
2. เด็กหญิงอินทิรา  เสาโร
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 9 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวิชญ์พล  ปริวัฒนศักดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  พางาม
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อานไธสง
2. เด็กหญิงปภาวดี  ช่วยจะโป๊ะ
3. เด็กชายอนุชา  พึ่งพิง
 
1. นางทิวาพร  ธนานุกูล
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยสิทธิ์ณธี