สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงเพชรชรา  อินทรชาติ
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายณัฐพล  ผือหนองจอก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สินสายรัมย์
3. เด็กชายวิศวะ  โกรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงดุษณี    ครองชื่น
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
2. เด็กหญิงดุจดาว  สุขประโคน
3. เด็กหญิงนริศรา  อินประโคน
4. เด็กหญิงพศิกา  แอนรัมย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แพงประโคน
6. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
7. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
8. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
9. เด็กหญิงอทิตยา  อะรัญ
10. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นางจำนรรจา  อุพลรัมย์
3. นายสมชีพ  ช่างทอง
4. นายเริงศักดิ์  แพพิพัฒน์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ศรีชมพู
2. เด็กหญิงปฏิมา  นุชบูลย์
3. เด็กหญิงภัณทิรา  เศียรประโคน
4. เด็กหญิงวิจิตรา  รัมย์ประโคน
5. เด็กชายศรัณย์  ปานะโปย
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ตระกูลรัมย์
 
1. นางจารินี  เสาเกลียว
2. นางชุดา  เฮ่ประโคน
3. นางพรรณี  นึกมั่น