สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงจรุงรักษ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงจันทรา  ประนางรอง
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายดิสกร  พรหมยะกลาง
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีวิชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวราวัฒนา 1. เด็กหญิงเกษร  แหวนวิเศษ
 
1. นางนิตยา  ประสงค์ทรัพย์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นายสุเวช  เณรเกิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
1. นายวัชรินทร์  เรืองศรีชาติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 64.6 ทองแดง 8 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายดิษกุล  พรหมยะกลาง
 
1. นางสุภาวดี  ศรีวิชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  วิเศษน้ำ
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ยิ่งยง
2. เด็กชายธนโชติ  พันภูมิ
 
1. นางกุลฉัตร  ดำรงเธียรกุล
2. นางสาวเพ็ชรศร  ปาละนันท์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72.86 เงิน 9 โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  นุ่มนวลศรี
2. เด็กชายบัญญพนต์  ชิดรัมย์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เครือบคนโท
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์มณี
2. นางอรุณรุ่ง  ผ่านชมภู
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นนรินทร์
2. เด็กชายบูรพา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงพรรณพษา  แบบดี
 
1. นายพงษ์ศิริ  นาคศิริชัยกุล
2. นางอุ่นเรือน  นาคศิริชัยกุล
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.99 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ทองประภา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาสุข
3. เด็กชายโกมล  ปราบสกุล
 
1. นายนิพล  ทองคำดี
2. นายศิโรรัตน์  ทองคำดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1. เด็กชายศิริณัฎฐ์  กันชัย
 
1. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73.16 เงิน 12 โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. นางสาวมาริสา  ดวงจันทร์
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
 
15 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นครหาร
2. เด็กหญิงสมหญิง  ช่างเรือนกูล
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร