สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงสุชาดา  กำแหงฤทธิ์
 
1. นางปิยาภรณ์  พรหมสำโรง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายคำนึง  เข็ญคำ
2. เด็กหญิงปรัศนียมล  สายสิม
3. เด็กชายพีรวัฒน์  วัชรานุกูลกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
2. นางสาวศิวารักษ์  ไชยสมบัติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงธัญญชนก  ไพศาล
2. เด็กหญิงพิญาดา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
4. เด็กหญิงสุจิกา  ลำภูเพ็ชร
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองรุชติชาติ
 
1. นายชัยวิทย์  บรรจงจิตต์
2. นางทองทวี  นพคุณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายอัครปกรณ์  ราตรีวิจิตร์
 
1. นางกาญจนา  จันทร์เอียด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญก้อง
2. เด็กหญิงขวัญคำ  หลวงซอ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภู่เจริญ
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  หอสูงเนิน
5. เด็กหญิงปภาวดี  ปิยะวงษ์
6. เด็กหญิงปวีณา  พฤกษชาติ
7. เด็กหญิงพักตร์วิภา  กดไธสง
8. เด็กหญิงมณีวรรณ  อ่อนผัน
9. เด็กหญิงลลิดา  สาหนองหม้อ
10. เด็กหญิงวรรณพร  หมีทอง
11. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทับศิริ
12. เด็กหญิงศิวิมล  ใจหาญ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทันนา
14. เด็กหญิงสุมาลี  ราศี
15. เด็กหญิงเอศินี  บัวเฟื่อง
 
1. นางสาวปัทมา  ชุ่มชัยพฤกษ์
2. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
3. นางสาวศิริรัตน์  บางขัน
4. นายสุพจน์  ไหมสมบุญ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  อินสงค์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แตงเอม
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ครคง
4. เด็กหญิงธัญพร  สถาพร
5. เด็กหญิงบุญยอร  ยามโสภา
6. เด็กหญิงปรารถนา  คงเพ็ชรศักดิ์
7. เด็กหญิงปาณิสรา  สีแย้ม
8. เด็กหญิงปุณยาพร  ศาลยาชีวิน
9. เด็กหญิงพนิวัลย์  นันทมาต
10. เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสุวรรณ
11. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีปรั่ง
12. เด็กหญิงภาณินนุช  แอกขวัญ
13. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ดวนดี
14. เด็กหญิงรมิดา  โพธิ์กลาง
15. เด็กหญิงสุลิตา  สิงห์โท
 
1. นางสาวปัทมา  ชุ่มชัยพฤกษ์
2. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
3. นางสาวศิริรัตน์  บางขัน
4. นายสุพจน์  ไหมสมบุญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประภูสี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายภคภัทร  พรรณสุข
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. นายรัฐเขตต์  จันทรเสนา
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. นายรัฐเขตต์  จันทรเสนา
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงวัชรีพร  ลิ้มอารีธรรม
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. นายพิษณุ  ขำกิ่ง
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงสิริญาดา  หาญสวัสดิ์
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวณรรศนรรณ  สำราญรื่น
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.3 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นางศรีรัตน์  ยั่งยืน
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงดาราณี  เรทะณู
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันจั่นเพ็ชร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวเต็ม
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองมา
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธรรมธิศา
6. เด็กหญิงศวิตา  เรืองสุข
7. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงสวน
8. เด็กหญิงไพริน  นุชสวาท
 
1. นางสาวถนอมจิตต์  จำชาติ
2. นางสาวธีราภรณ์  อินทรสอาด
3. นางสาวนงลักษณ์  คชาธาร
4. นางสาวน้ำค้าง  ยี่สุ่นซ้อน
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤกษ์สิริกุล
2. เด็กหญิงณภัทร  นรสิงห์
3. เด็กหญิงนัชชา  ส้มหวาน
4. เด็กหญิงนันทิพร  อ่วมบุตร
5. เด็กหญิงบุญชภัก  นามสีฐาน
6. เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์ไม้ศรี
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  กันเกลา
8. เด็กหญิงมนัชญา  โสมณะ
9. เด็กหญิงรสสุคนธ์  โพธิ์จันทร์
10. เด็กหญิงวรรณรดา  บุญเวช
11. เด็กหญิงวาเนสษา  ไฮเล็นซ์
12. เด็กหญิงวิสารัตน์  โตอ่วม
13. เด็กหญิงสุทธา  สุวรรณจูฑะ
14. เด็กหญิงสุทธินี  ประพฤติบัตร์
15. เด็กหญิงหิรัญญา  ลิ้มมงคล
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นางศรีรีตน์  ยั่งยืน
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคหนู
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงส์ประยูร
3. เด็กหญิงชรากร  ศรีสุข
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  คมจิตร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันแดง
6. เด็กชายต้อม  ขังเชาชาน
7. เด็กหญิงทิพย์พมนต์  ชูวงศ์
8. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญแสนชัย
9. เด็กชายธนู  ศรีชมภู
10. เด็กชายปฏิหาญ  ประทุมทอง
11. เด็กชายวิทู  ศรีชมภู
12. เด็กชายศรัณย์  รอดประพันธ์
13. เด็กหญิงศรินรัตน์  ว่องประจันทร์
14. เด็กชายศิวกร  มากทองดี
15. เด็กหญิงสุธิดา  ผลากุล
16. เด็กหญิงอินทิรา  บ่อสุวรรณ
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางทับทิม  หอมตะโก
3. นางนริศรา  อนุเวศวรางกูร
4. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
5. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.2 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปรมใจ
2. เด็กชายตะวัน  เพิ่มลาภ
3. เด็กชายติณณภพ  ศรีแสตร์
4. เด็กชายสุทัศน์  ดีจ้อย
5. เด็กชายอดิเทพ  จันทนา
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นายธีระพล  ฤทธิศักดิ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.83 เงิน 6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  เบี้ยเลี่ยม
 
1. นางสหพร  วิมุกตานนท์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันทรอด
2. เด็กหญิงวนิดา  ถ้ำแก้ว
3. เด็กหญิงอริษา  แหลมภู่
 
1. นายชัยยะ  ฐิตะยารักษ์
2. นางวาสนา  ฐิตะยารักษ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงนริศรา  สีมาแก้ว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กระฉอดนอก
3. เด็กชายอธิกรณ์   สงวนนาม
 
1. นางสาวปัญยรัศมิ์  หงษ์เผือก
2. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ทับทิมเทศ
2. เด็กชายศุภากร   แบขุนทด
 
1. นางสาวสุนทรียา  ละอองเภา
 
24 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายนันท์ธน   เลิศนิบุนะ
2. เด็กชายพศวัต   วงษา
 
1. นางชุติมา   อัมพุนันทน์
 
25 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายภารดร   ศรีเมือง
2. เด็กชายภูวริศ   ดีมีวงษ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  พันธ์โพคา
 
26 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษยามาศ  ผุยพรม
2. เด็กหญิงวีรดา  เดชะดี
 
1. นางสาววีรวรรณ  กุลมา
2. นางศศิวิมล  พ้นภัย
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.9 ทอง 8 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภกร  จันทรมาศ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พันธุเลิศ
3. เด็กหญิงศศิเกตุ  พึ่งผล
4. เด็กหญิงเวฬุริยา  เจริญรักษา
 
1. นางสาววนัชญา  ศิริธร
2. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
3. นางสุรีรัตน์  เรืองนนท์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 6 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายชยพล  พันธ์โกมุท
2. เด็กชายสรายุทธ  อนุรักษ์อุดม
3. เด็กชายอานนท์  ชมนาวัง
 
1. นายวิฑูรย์  จันทะไพร
2. นายเพิ่มศักดิ์  พานไพ่