สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศิริวงค์
2. เด็กหญิงปารณีย์  วรรณชาติ
3. เด็กหญิงภัครดา  สุภาสูรย์
4. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วใหญ่
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาติชำนิ
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
2. นางวรรดี  กลั้งเนียม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ลับภู
2. เด็กหญิงหริญรัญชนา  หลาบคำ
3. เด็กหญิงเอมมิกา  พงษ์สระพัง
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายสมบูรณ์  แพทย์กระโทก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ศิลาอ่อน
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  หาญกำจร
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญรอด
4. เด็กชายจิรายุ  ทองเฟื่อง
5. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำลา
6. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
7. เด็กหญิงณัฐรดา  สุขรัตน์
8. เด็กหญิงนันทิภรณ์  ใจเย็น
9. เด็กหญิงพิชญาณี  โพธิ์เข็ม
10. เด็กชายภูตะวัน  คำพวงเพ็ชร
11. เด็กชายวันชนะ  เหมเกิด
12. เด็กหญิงเวธินี  หล้าพรม
13. เด็กหญิงแพรตะวัน  แสงแดงชาติ
14. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
15. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางศรัญญา   สตานิคม
3. นายสุวิทย์  สุวรรณชาติ
4. นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  นาคสุข
2. นายธีระ  ประนมรัมย์
3. นางสาวนุชนรา  โภคานนท์
4. เด็กหญิงปนิดา  โฉมสุข
5. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ช่วยคูณ
6. นายพงษ์เพ็ชร  ตะถา
7. นายวรวิช  น้อยเพิ่มพูล
8. เด็กชายวัชรากร  จันทร์ดี
9. นายศักดิ์ณรงค์  แตงหนู
10. เด็กหญิงสุนิษา  ชูรัตน์
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82.83 ทอง 4 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงกานติชนน์   ธรรมกุล
 
1. Mr.Jan Christian  Sander
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงแทมมารี่  นิยมเทศ
 
1. Mrs.Jinky C.  Dabon
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขแสน
2. เด็กหญิงกีรนันท์  ทองจัด
3. เด็กหญิงคลิตา  เครือดี
4. เด็กหญิงชนกานต์  ครูแพ
5. เด็กชายชินวัตร  สิริปรีดากุล
6. เด็กหญิงณัฐกมล  กำแพงแก้ว
7. เด็กหญิงณิชนันทน์  แถมมั่น
8. เด็กหญิงณิชากร  สำราญราษฎร์
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีธเนศสกุล
10. เด็กหญิงวาสนา  มะโนศรี
 
1. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
2. นายอลงกรณ์  ชนะชัย
3. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายกีรดิศ   อุดมเวทย์
2. เด็กชายเจษฎาพร   เดชอุดม
 
1. นางสาวควรพิศ   โปนะทอง
2. นางสาวสุจินตนา   พรมพุ้ย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 1. เด็กชายบิ๊ก  พงษ์สุพรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ค้าคุ้ม
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตลัดดา  เขียวลี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงเวียน
3. เด็กชายทัศนัย  วุ้นก้อน
4. เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ
5. เด็กชายธันยบูรณ์  รุ่งเรือง
6. เด็กชายสุวิทย์  วิมล
7. เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล
 
1. นางสาวณัทภิญญา  พงษ์ชินชญา
2. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
3. นางสาววิภาลัย  ทองดี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กหญิงจักรภัทร  อินเอี่ยม
2. เด็กชายวรวุฒิ  หวานฉ่ำ
3. เด็กชายศรันย์  อัจจาครุ
 
1. นางประเทือง  บุญมั่น
2. นางสาวรวิพร  พุ่มเกษม