สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีดอน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวันทา
3. เด็กหญิงดรุณี  ปั้นสนิท
4. เด็กหญิงนิตยา  ใจทิพย์
5. เด็กหญิงนุชนารถ  อาตม์ประสิทธิ์
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ
7. เด็กหญิงปณิศรา  จอมกลิ่น
8. เด็กหญิงปาริชาติ  เอมชะอุ่ม
9. เด็กหญิงพรศิริ  ดีนวนพะเนา
10. เด็กชายพีรพงศ์  แสนโสม
11. เด็กชายภครินทร์  บุญมี
12. เด็กชายวรัญญู  สมพริ้ง
13. เด็กหญิงวราการ  บุญมา
14. เด็กชายวรายุทธ  ช้างเชื้อวงษ์
15. เด็กหญิงศลิษา  เห็นทั่ว
16. เด็กหญิงศศิธร  เนียมหอม
17. เด็กหญิงศิริกัลยา  ป้ันทองสุข
18. เด็กหญิงสุทัตตา  ดีประเสริฐ
19. เด็กหญิงอรนุช  คำล้าน
20. เด็กชายเฉลิมชัย  หลิมสกุล
21. เด็กหญิงเบญจมาศ  มัชมลฑล
 
1. นางสาวพรรณธิพา  เรืองอักษร
2. นางศรีประไพ  พลสันศรี
3. นางสาวอภิญา  อึ๊งบำรุงพันธุ์
4. นายอุทัย  พลสันศรี
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.33 เงิน 6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงศกรณ์  ธันภัทรชัยสกุล
2. เด็กชายวิศรุต  อินตะวัน
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร