สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศิริวงค์
2. เด็กหญิงปารณีย์  วรรณชาติ
3. เด็กหญิงภัครดา  สุภาสูรย์
4. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วใหญ่
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาติชำนิ
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
2. นางวรรดี  กลั้งเนียม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ลับภู
2. เด็กหญิงหริญรัญชนา  หลาบคำ
3. เด็กหญิงเอมมิกา  พงษ์สระพัง
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายสมบูรณ์  แพทย์กระโทก
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  นาคสุข
2. นายธีระ  ประนมรัมย์
3. นางสาวนุชนรา  โภคานนท์
4. เด็กหญิงปนิดา  โฉมสุข
5. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ช่วยคูณ
6. นายพงษ์เพ็ชร  ตะถา
7. นายวรวิช  น้อยเพิ่มพูล
8. เด็กชายวัชรากร  จันทร์ดี
9. นายศักดิ์ณรงค์  แตงหนู
10. เด็กหญิงสุนิษา  ชูรัตน์
 
1. นายกรรวี  ผมหอม